آزمایشگاه فناوریهای ارتباطات سلولی نسل پنجم

 

سایر اعضای همکار آزمایشگاه

بهروز شاه قلی
بهروز شاه قلیعضو هیئت علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه اصفهان
ندا مقیم
ندا مقیمعضو هیئت علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه اصفهان

  متن ازمایشگاه