👇👇مراحل مراحل پیاده سازی بازیکن فوتبال کاغدی با استفاده از آردوینو👇👇

◀️1-دانلود نرم افزار آردوینو(لینک دانلود)

◀️2-دانلود درایور پورت سریال CH341(لینک دانلود)

◀️3-نصب درایور (ویدئو)

◀️4- تهیه و اتصال بورد آردوینوبه کامپیوتر(لینک قیمت و نوع بورد)

◀️5-نوشتن برنامه(لینک نمونه برنامه)

◀️6-انجام تنظیمات مربوط به نوع بورد (تصویر)

◀️7- انتخاب پورت پراگرامر (تصویر)

◀️8-پراگرام کردن بورد(تصویر)

◀️9-اجرای برنامه PaperSoccer (لینک دانلود)

◀️10-انجام تنظیمات پورت سریال و انتخاب یکی از بازیکنها AI (خود کامپیوتر) و دیگری UART (بورد آردوینو) (تصویر)(ویدئو)

◀️11-شروع بازی⚽️ (ویدئو)
🔁