قابل توجه شرکت کنندگان در لیگ Arduino

تکه کد مربوط به پیاده سازی استراتژی اول:

منتظر اتمام فعالیت حریف می ماند: while(Serial.read()!='\n'); //waiting
سپس رشته {0} را که به معنی حرکت به سمت بالا می باشد را ارسال می کند.
.