دانشگاه اصفهان
سيستم جامع دانشگاهي گلستان برنامه هفتگي استاد در ترم دوم سال تحصيلي۱۴۰۳-۱۴۰۲ زمان: ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ - ۰۹:۱۱
شماره گزارش: ۳ صفحه : ۱ از ۵۸
شماره استاد : ۳۰۰۱۲۳دانشکده : مهندسي كامپيوتر
نام و نام خانوادگي : حميدرضا خيرمندگروه آموزشي : مهندسي معماري كامپيوتر
  
روز/ساعت۰۸:۰۰
۰۹:۰۰
۰۹:۰۰
۱۰:۰۰
۱۰:۰۰
۱۱:۰۰
۱۱:۰۰
۱۲:۰۰
۱۲:۰۰
۱۳:۰۰
۱۳:۰۰
۱۴:۰۰
۱۴:۰۰
۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
۱۶:۰۰
۱۶:۰۰
۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۸:۰۰
شنبه
 
 
۳۶۲۰۳۲۰-۰۲
آزمايشگاه ريزپردازنده و زبان اسمبلي

محل: فني و مهندسي-آزمايشگاه ريزپردازنده-طبقه اول ساختمان خيرين

۲۰۱۴۳۲۹-۰۱
آزمايشگاه ميكروكنترلرها

محل: فني و مهندسي-آزمايشگاه ريزپردازنده-طبقه اول ساختمان خيرين
يك شنبه
 

۳۶۲۰۳۱۴-۰۱
آزمايشگاه مدارهاي الكتريكي و الكترونيكي

محل: فني و مهندسي- آزمايشگاه مدارهاي الكترونيكي و الكترونيك ديجيتال-طبقه اول ساختمان خيرين

۳۶۲۰۳۱۴-۰۳
آزمايشگاه مدارهاي الكتريكي و الكترونيكي

محل: فني و مهندسي- آزمايشگاه مدارهاي الكترونيكي و الكترونيك ديجيتال-طبقه اول ساختمان خيرين
 
۳۶۲۰۰۵۲-۰۱
آزمايشگاه الكترونيك ديجيتال

محل: فني و مهندسي- آزمايشگاه مدارهاي الكترونيكي و الكترونيك ديجيتال-طبقه اول ساختمان خيرين

۲۰۱۴۳۲۹-۰۲
آزمايشگاه ميكروكنترلرها

محل: فني و مهندسي-آزمايشگاه ريزپردازنده-طبقه اول ساختمان خيرين
دوشنبه
 
سه شنبه
 

۳۶۲۰۳۱۴-۰۵
آزمايشگاه مدارهاي الكتريكي و الكترونيكي

محل: فني و مهندسي- آزمايشگاه مدارهاي الكترونيكي و الكترونيك ديجيتال-طبقه اول ساختمان خيرين

۳۶۲۰۳۱۴-۰۶
آزمايشگاه مدارهاي الكتريكي و الكترونيكي

محل: فني و مهندسي- آزمايشگاه مدارهاي الكترونيكي و الكترونيك ديجيتال-طبقه اول ساختمان خيرين
 
۲۰۱۴۳۲۹-۰۳
آزمايشگاه ميكروكنترلرها

محل: فني و مهندسي-آزمايشگاه ريزپردازنده-طبقه اول ساختمان خيرين
چهارشنبه
 

۳۶۲۰۳۲۰-۰۱
آزمايشگاه ريزپردازنده و زبان اسمبلي

محل: فني و مهندسي-آزمايشگاه ريزپردازنده-طبقه اول ساختمان خيرين

۳۶۲۰۳۱۴-۰۲
آزمايشگاه مدارهاي الكتريكي و الكترونيكي

محل: فني و مهندسي- آزمايشگاه مدارهاي الكترونيكي و الكترونيك ديجيتال-طبقه اول ساختمان خيرين
 
۳۶۲۰۳۲۰-۰۳
آزمايشگاه ريزپردازنده و زبان اسمبلي

محل: فني و مهندسي-آزمايشگاه ريزپردازنده-طبقه اول ساختمان خيرين

۳۶۲۰۳۱۴-۰۴
آزمايشگاه مدارهاي الكتريكي و الكترونيكي

محل: فني و مهندسي- آزمايشگاه مدارهاي الكترونيكي و الكترونيك ديجيتال-طبقه اول ساختمان خيرين
استاد گرامي زمان شروع كلاسها در ترم دوم سال تحصيلي۱۴۰۳-۱۴۰۲ تاريخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ مي باشد.
دانشگاه اصفهان
سيستم جامع دانشگاهي گلستان برنامه هفتگي استاد در ترم دوم سال تحصيلي۱۴۰۳-۱۴۰۲ زمان: ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ - ۰۹:۱۱
شماره گزارش: ۳ صفحه : ۲ از ۵۸
شماره استاد : ۳۰۰۱۶۷دانشکده : مهندسي كامپيوتر
نام و نام خانوادگي : علي بهلوليگروه آموزشي : مهندسي معماري كامپيوتر
  
روز/ساعت۰۸:۰۰
۰۹:۰۰
۰۹:۰۰
۱۰:۰۰
۱۰:۰۰
۱۱:۰۰
۱۱:۰۰
۱۲:۰۰
۱۲:۰۰
۱۳:۰۰
۱۳:۰۰
۱۴:۰۰
۱۴:۰۰
۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
۱۶:۰۰
۱۶:۰۰
۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۸:۰۰
شنبه
 
 
۳۶۲۰۳۳۱-۰۱
برنامه نويسي تجهيزات اينترنت اشياء

محل: فني و مهندسي-كلاس۴ - طبقه اول - مجتمع كلاسها
يك شنبه
 
دوشنبه
 
 
۳۶۲۰۳۳۱-۰۱
برنامه نويسي تجهيزات اينترنت اشياء

محل: علوم اداري و اقتصاد-ساختمان قديم اقتصاد- همكف - شماره ۱
سه شنبه
 

۳۶۲۰۰۲۲-۰۱
آزمايشگاه سيستم هاي عامل

محل: فني و مهندسي- آزمايشگاه سيستم عامل و پايگاه داده - طبقه اول ساختمان خيرين
چهارشنبه
 
استاد گرامي زمان شروع كلاسها در ترم دوم سال تحصيلي۱۴۰۳-۱۴۰۲ تاريخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ مي باشد.
دانشگاه اصفهان
سيستم جامع دانشگاهي گلستان برنامه هفتگي استاد در ترم دوم سال تحصيلي۱۴۰۳-۱۴۰۲ زمان: ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ - ۰۹:۱۱
شماره گزارش: ۳ صفحه : ۳ از ۵۸
شماره استاد : ۳۰۰۲۳۶دانشکده : مهندسي كامپيوتر
نام و نام خانوادگي : افسانه فاطمي خوراسگانيگروه آموزشي : مهندسي نرم افزار
  
روز/ساعت۰۸:۰۰
۰۹:۰۰
۰۹:۰۰
۱۰:۰۰
۱۰:۰۰
۱۱:۰۰
۱۱:۰۰
۱۲:۰۰
۱۲:۰۰
۱۳:۰۰
۱۳:۰۰
۱۴:۰۰
۱۴:۰۰
۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
۱۶:۰۰
۱۶:۰۰
۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۸:۰۰
شنبه
 
يك شنبه
 
 
۳۶۲۰۰۵۹-۰۱
مهندسي نرم افزار

محل: فني و مهندسي-كلاس ۳- طبقه اول - مجتمع كلاسها
دوشنبه
 

۳۶۲۰۱۹۴-۰۱
شبكه هاي پيچيده پويا

محل: فني و مهندسي-ساختمان انصاري- طبقه همكف - اتاق شماره ۳۱
 
۳۶۲۰۰۵۹-۰۱
مهندسي نرم افزار

محل: علوم اداري و اقتصاد-ساختمان قديم اقتصاد- همكف - شماره ۱
سه شنبه
 

۳۶۲۰۱۹۴-۰۱
شبكه هاي پيچيده پويا

محل: فني و مهندسي-ساختمان انصاري- طبقه همكف- اتاق شماره ۳۴
چهارشنبه
 
استاد گرامي زمان شروع كلاسها در ترم دوم سال تحصيلي۱۴۰۳-۱۴۰۲ تاريخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ مي باشد.
دانشگاه اصفهان
سيستم جامع دانشگاهي گلستان برنامه هفتگي استاد در ترم دوم سال تحصيلي۱۴۰۳-۱۴۰۲ زمان: ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ - ۰۹:۱۱
شماره گزارش: ۳ صفحه : ۴ از ۵۸
شماره استاد : ۳۰۰۴۱۱دانشکده : مهندسي كامپيوتر
نام و نام خانوادگي : مرجان كائديگروه آموزشي : مهندسي فناوري اطلاعات
  
روز/ساعت۰۸:۰۰
۰۹:۰۰
۰۹:۰۰
۱۰:۰۰
۱۰:۰۰
۱۱:۰۰
۱۱:۰۰
۱۲:۰۰
۱۲:۰۰
۱۳:۰۰
۱۳:۰۰
۱۴:۰۰
۱۴:۰۰
۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
۱۶:۰۰
۱۶:۰۰
۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۸:۰۰
شنبه
 

۳۶۱۸۳۴۹-۰۱
تجارت سيار و محاسبات فراگير

محل: فني و مهندسي-ساختمان انصاري-طبقه همكف- اتاق شماره ۳۳

۳۶۲۰۰۱۵-۰۲
طراحي الگوريتم ها

محل: فني و مهندسي-كلاس ۱۴- طبقه دوم - مجتمع كلاسها
يك شنبه
 
دوشنبه
 
 
۳۶۱۸۳۴۹-۰۱
تجارت سيار و محاسبات فراگير

محل: فني و مهندسي-ساختمان انصاري-طبقه همكف- اتاق شماره ۳۳
سه شنبه
 

۳۶۲۰۰۱۵-۰۲
طراحي الگوريتم ها

محل: فني و مهندسي-كلاس ۳- طبقه اول - مجتمع كلاسها
 
۳۶۲۰۰۱۰-۰۱
نظريه زبان ها و ماشين ها

محل: فني و مهندسي-كلاس ۳- طبقه اول - مجتمع كلاسها
چهارشنبه
 
 
۳۶۲۰۰۱۰-۰۱
نظريه زبان ها و ماشين ها

محل: فني و مهندسي-كلاس ۳- طبقه اول - مجتمع كلاسها
استاد گرامي زمان شروع كلاسها در ترم دوم سال تحصيلي۱۴۰۳-۱۴۰۲ تاريخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ مي باشد.
دانشگاه اصفهان
سيستم جامع دانشگاهي گلستان برنامه هفتگي استاد در ترم دوم سال تحصيلي۱۴۰۳-۱۴۰۲ زمان: ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ - ۰۹:۱۱
شماره گزارش: ۳ صفحه : ۵ از ۵۸
شماره استاد : ۳۰۰۴۳۳دانشکده : مهندسي كامپيوتر
نام و نام خانوادگي : منصوره اژه ايگروه آموزشي : مهندسي نرم افزار
  
روز/ساعت۰۸:۰۰
۰۹:۰۰
۰۹:۰۰
۱۰:۰۰
۱۰:۰۰
۱۱:۰۰
۱۱:۰۰
۱۲:۰۰
۱۲:۰۰
۱۳:۰۰
۱۳:۰۰
۱۴:۰۰
۱۴:۰۰
۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
۱۶:۰۰
۱۶:۰۰
۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۸:۰۰
شنبه
 
يك شنبه
 

۳۶۲۰۰۰۶-۰۱
رياضيات گسسته

محل: فني و مهندسي-كلاس ۱۳- طبقه دوم - مجتمع كلاسها
دوشنبه
 
 
۳۶۲۰۰۰۶-۰۱
رياضيات گسسته

محل: فني و مهندسي-كلاس ۳- طبقه اول - مجتمع كلاسها
سه شنبه
 
 
۳۶۲۰۰۱۰-۰۲
نظريه زبان ها و ماشين ها

محل: فني و مهندسي-كلاس ۱۳- طبقه دوم - مجتمع كلاسها
چهارشنبه
 
 
۳۶۲۰۰۱۰-۰۲
نظريه زبان ها و ماشين ها

محل: فني و مهندسي-كلاس ۱۴- طبقه دوم - مجتمع كلاسها
استاد گرامي زمان شروع كلاسها در ترم دوم سال تحصيلي۱۴۰۳-۱۴۰۲ تاريخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ مي باشد.
دانشگاه اصفهان
سيستم جامع دانشگاهي گلستان برنامه هفتگي استاد در ترم دوم سال تحصيلي۱۴۰۳-۱۴۰۲ زمان: ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ - ۰۹:۱۱
شماره گزارش: ۳ صفحه : ۶ از ۵۸
شماره استاد : ۳۰۰۵۰۴دانشکده : مهندسي كامپيوتر
نام و نام خانوادگي : بهروز ترك لادانيگروه آموزشي : مهندسي نرم افزار
  
روز/ساعت۰۸:۰۰
۰۹:۰۰
۰۹:۰۰
۱۰:۰۰
۱۰:۰۰
۱۱:۰۰
۱۱:۰۰
۱۲:۰۰
۱۲:۰۰
۱۳:۰۰
۱۳:۰۰
۱۴:۰۰
۱۴:۰۰
۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
۱۶:۰۰
۱۶:۰۰
۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۸:۰۰
شنبه
 
يك شنبه
 
دوشنبه
 
 
۳۶۲۰۰۶۰-۰۱
مهندسي اينترنت

محل: فني و مهندسي-كلاس۴ - طبقه اول - مجتمع كلاسها
سه شنبه
 

۳۶۲۰۰۶۰-۰۱
مهندسي اينترنت

محل: فني و مهندسي-كلاس۴ - طبقه اول - مجتمع كلاسها
 
۳۶۲۰۲۷۳-۰۱
مباحث ويژه در رايانش امن۱

محل: فني و مهندسي-ساختمان انصاري-طبقه همكف- اتاق شماره ۳۳
چهارشنبه
 

۳۶۲۰۲۷۳-۰۱
مباحث ويژه در رايانش امن۱

محل: فني و مهندسي-ساختمان انصاري-طبقه همكف- اتاق شماره ۳۳
استاد گرامي زمان شروع كلاسها در ترم دوم سال تحصيلي۱۴۰۳-۱۴۰۲ تاريخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ مي باشد.
دانشگاه اصفهان
سيستم جامع دانشگاهي گلستان برنامه هفتگي استاد در ترم دوم سال تحصيلي۱۴۰۳-۱۴۰۲ زمان: ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ - ۰۹:۱۱
شماره گزارش: ۳ صفحه : ۷ از ۵۸
شماره استاد : ۳۰۰۷۵۱دانشکده : مهندسي كامپيوتر
نام و نام خانوادگي : احمد برااني دستجرديگروه آموزشي : مهندسي نرم افزار
  
روز/ساعت۰۸:۰۰
۰۹:۰۰
۰۹:۰۰
۱۰:۰۰
۱۰:۰۰
۱۱:۰۰
۱۱:۰۰
۱۲:۰۰
۱۲:۰۰
۱۳:۰۰
۱۳:۰۰
۱۴:۰۰
۱۴:۰۰
۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
۱۶:۰۰
۱۶:۰۰
۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۸:۰۰
شنبه
 
يك شنبه
 
 
۳۶۲۰۱۶۵-۰۱
سيستم هاي تصميم يار

محل: فني و مهندسي-ساختمان انصاري- طبقه همكف- اتاق شماره ۳۴
دوشنبه
 

۳۶۱۴۱۱۷-۰۲
سمينار

محل: فني و مهندسي-ساختمان انصاري-طبقه همكف- اتاق شماره ۳۳
 
۳۶۲۰۱۶۵-۰۱
سيستم هاي تصميم يار

محل: فني و مهندسي-ساختمان انصاري-طبقه همكف- اتاق شماره ۳۳
سه شنبه
 
چهارشنبه
 
استاد گرامي زمان شروع كلاسها در ترم دوم سال تحصيلي۱۴۰۳-۱۴۰۲ تاريخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ مي باشد.
دانشگاه اصفهان
سيستم جامع دانشگاهي گلستان برنامه هفتگي استاد در ترم دوم سال تحصيلي۱۴۰۳-۱۴۰۲ زمان: ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ - ۰۹:۱۱
شماره گزارش: ۳ صفحه : ۸ از ۵۸
شماره استاد : ۳۰۰۸۲۱دانشکده : مهندسي كامپيوتر
نام و نام خانوادگي : احمدرضا نقش نيلچيگروه آموزشي : مهندسي هوش مصنوعي
  
روز/ساعت۰۸:۰۰
۰۹:۰۰
۰۹:۰۰
۱۰:۰۰
۱۰:۰۰
۱۱:۰۰
۱۱:۰۰
۱۲:۰۰
۱۲:۰۰
۱۳:۰۰
۱۳:۰۰
۱۴:۰۰
۱۴:۰۰
۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
۱۶:۰۰
۱۶:۰۰
۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۸:۰۰
شنبه
 
 
۳۶۲۰۲۱۶-۰۱
تصويرپردازي رقمي

محل: فني و مهندسي-ساختمان انصاري-طبقه همكف - اتاق شماره ۳۵
يك شنبه
 
دوشنبه
 
 
۳۶۲۰۱۲۷-۰۱
مفاهيم پيشرفته ۲ در هوش مصنوعي

محل: فني و مهندسي-ساختمان انصاري-طبقه همكف - اتاق شماره ۳۵
 
۳۶۲۰۲۱۶-۰۱
تصويرپردازي رقمي

محل: فني و مهندسي-ساختمان انصاري-طبقه همكف - اتاق شماره ۳۵
سه شنبه
 
 
۳۶۲۰۱۲۷-۰۱
مفاهيم پيشرفته ۲ در هوش مصنوعي

محل: فني و مهندسي-ساختمان انصاري-طبقه همكف - اتاق شماره ۳۵
چهارشنبه
 
استاد گرامي زمان شروع كلاسها در ترم دوم سال تحصيلي۱۴۰۳-۱۴۰۲ تاريخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ مي باشد.
دانشگاه اصفهان
سيستم جامع دانشگاهي گلستان برنامه هفتگي استاد در ترم دوم سال تحصيلي۱۴۰۳-۱۴۰۲ زمان: ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ - ۰۹:۱۱
شماره گزارش: ۳ صفحه : ۹ از ۵۸
شماره استاد : ۳۰۱۰۹۱دانشکده : مهندسي كامپيوتر
نام و نام خانوادگي : بهروز شاه قلي قهفرخيگروه آموزشي : مهندسي فناوري اطلاعات
  
روز/ساعت۰۸:۰۰
۰۹:۰۰
۰۹:۰۰
۱۰:۰۰
۱۰:۰۰
۱۱:۰۰
۱۱:۰۰
۱۲:۰۰
۱۲:۰۰
۱۳:۰۰
۱۳:۰۰
۱۴:۰۰
۱۴:۰۰
۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
۱۶:۰۰
۱۶:۰۰
۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۸:۰۰
شنبه
 
يك شنبه
 
دوشنبه
 
 
۳۶۲۰۳۰۲-۰۱
مباحث ويژه در شبكه هاي كامپيوتري ۱

محل: فني و مهندسي-ساختمان انصاري-طبقه همكف- اتاق شماره ۳۳
سه شنبه
 

۳۶۲۰۲۸۷-۰۱
شبكه هاي بي سيم و سيار

محل: فني و مهندسي-ساختمان انصاري-طبقه همكف- اتاق شماره ۳۳
چهارشنبه
 
 
۳۶۲۰۳۰۲-۰۱
مباحث ويژه در شبكه هاي كامپيوتري ۱

محل: فني و مهندسي-ساختمان انصاري-طبقه همكف - اتاق شماره ۳۵
 
۳۶۲۰۲۸۷-۰۱
شبكه هاي بي سيم و سيار

محل: فني و مهندسي-ساختمان انصاري-طبقه همكف- اتاق شماره ۳۳
استاد گرامي زمان شروع كلاسها در ترم دوم سال تحصيلي۱۴۰۳-۱۴۰۲ تاريخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ مي باشد.
دانشگاه اصفهان
سيستم جامع دانشگاهي گلستان برنامه هفتگي استاد در ترم دوم سال تحصيلي۱۴۰۳-۱۴۰۲ زمان: ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ - ۰۹:۱۱
شماره گزارش: ۳ صفحه : ۱۰ از ۵۸
شماره استاد : ۳۰۱۰۹۵دانشکده : مهندسي كامپيوتر
نام و نام خانوادگي : شهرام اعتمادي بروجنيگروه آموزشي : مهندسي معماري كامپيوتر
  
روز/ساعت۰۸:۰۰
۰۹:۰۰
۰۹:۰۰
۱۰:۰۰
۱۰:۰۰
۱۱:۰۰
۱۱:۰۰
۱۲:۰۰
۱۲:۰۰
۱۳:۰۰
۱۳:۰۰
۱۴:۰۰
۱۴:۰۰
۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
۱۶:۰۰
۱۶:۰۰
۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۸:۰۰
شنبه
 
يك شنبه
 
 
۳۶۲۰۱۴۰-۰۱
طراحي سيستم هاي تحمل پذير اشكال

محل: فني و مهندسي-ساختمان انصاري- طبقه همكف - اتاق شماره ۳۱
دوشنبه
 
 
۳۶۲۰۱۴۰-۰۱
طراحي سيستم هاي تحمل پذير اشكال

محل: فني و مهندسي-ساختمان انصاري- طبقه همكف - اتاق شماره ۳۱
 
۳۶۲۰۱۱۸-۰۱
آزمون و آزمون پذيري

محل: فني و مهندسي-ساختمان انصاري- طبقه همكف - اتاق شماره ۳۱

۳۶۲۰۰۰۹-۰۱
مدارهاي منطقي

محل: فني و مهندسي-كلاس ۱۵- طبقه دوم - مجتمع كلاسها
سه شنبه
 

۳۶۲۰۰۰۹-۰۱
مدارهاي منطقي

محل: فني و مهندسي-ساختمان انصاري- طبقه همكف - اتاق شماره ۳۱

۳۶۲۰۱۱۸-۰۱
آزمون و آزمون پذيري

محل: فني و مهندسي-ساختمان انصاري- طبقه همكف - اتاق شماره ۳۱
چهارشنبه
 
استاد گرامي زمان شروع كلاسها در ترم دوم سال تحصيلي۱۴۰۳-۱۴۰۲ تاريخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ مي باشد.
دانشگاه اصفهان
سيستم جامع دانشگاهي گلستان برنامه هفتگي استاد در ترم دوم سال تحصيلي۱۴۰۳-۱۴۰۲ زمان: ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ - ۰۹:۱۱
شماره گزارش: ۳ صفحه : ۱۱ از ۵۸
شماره استاد : ۳۰۱۱۰۱دانشکده : مهندسي كامپيوتر
نام و نام خانوادگي : محمدرضا رشادي نژادگروه آموزشي : مهندسي معماري كامپيوتر
  
روز/ساعت۰۸:۰۰
۰۹:۰۰
۰۹:۰۰
۱۰:۰۰
۱۰:۰۰
۱۱:۰۰
۱۱:۰۰
۱۲:۰۰
۱۲:۰۰
۱۳:۰۰
۱۳:۰۰
۱۴:۰۰
۱۴:۰۰
۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
۱۶:۰۰
۱۶:۰۰
۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۸:۰۰
شنبه
 
 
۳۶۲۰۱۴۸-۰۱
حساب كامپيوتري

محل: فني و مهندسي-ساختمان انصاري- طبقه همكف - اتاق شماره ۳۱
 
۳۶۲۰۳۱۳-۰۱
مدارهاي الكتريكي و الكترونيكي

محل: فني و مهندسي-كلاس ۱۴- طبقه دوم - مجتمع كلاسها
يك شنبه
 
 
۳۶۲۰۰۴۸-۰۱
مدارهاي الكترونيكي

محل: علوم اداري و اقتصاد-ساختمان قديم اقتصاد- همكف - شماره ۱
دوشنبه
 

۳۶۲۰۳۱۴-۰۷
آزمايشگاه مدارهاي الكتريكي و الكترونيكي

محل: فني و مهندسي- آزمايشگاه مدارهاي الكترونيكي و الكترونيك ديجيتال-طبقه اول ساختمان خيرين

۳۶۲۰۳۱۴-۰۸
آزمايشگاه مدارهاي الكتريكي و الكترونيكي

محل: فني و مهندسي- آزمايشگاه مدارهاي الكترونيكي و الكترونيك ديجيتال-طبقه اول ساختمان خيرين
 
۳۶۲۰۱۴۸-۰۱
حساب كامپيوتري

محل: فني و مهندسي-ساختمان انصاري- طبقه همكف - اتاق شماره ۳۱

۳۶۲۰۳۱۳-۰۱
مدارهاي الكتريكي و الكترونيكي

محل: فني و مهندسي-ساختمان انصاري-طبقه همكف- اتاق شماره ۳۳
سه شنبه
 
 
۳۶۲۰۰۰۵-۰۱
مدارهاي الكتريكي

محل: فني و مهندسي-كلاس ۳- طبقه اول - مجتمع كلاسها
 
۳۶۲۰۰۲۳-۰۱
آزمايشگاه مدارهاي منطقي و معماري كامپيوتر

محل: فني و مهندسي-آزمايشگاه مدارمنطقي- طبقه اول مجتمع كلاسها
چهارشنبه
 
 
۳۶۲۰۰۰۵-۰۱
مدارهاي الكتريكي

محل: فني و مهندسي-كلاس ۱۰- طبقه اول -مجتمع كلاسها
 
۳۶۲۰۰۴۸-۰۱
مدارهاي الكترونيكي

محل: علوم اداري و اقتصاد-ساختمان قديم اقتصاد- همكف - شماره ۱
استاد گرامي زمان شروع كلاسها در ترم دوم سال تحصيلي۱۴۰۳-۱۴۰۲ تاريخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ مي باشد.
دانشگاه اصفهان
سيستم جامع دانشگاهي گلستان برنامه هفتگي استاد در ترم دوم سال تحصيلي۱۴۰۳-۱۴۰۲ زمان: ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ - ۰۹:۱۱
شماره گزارش: ۳ صفحه : ۱۲ از ۵۸
شماره استاد : ۳۰۱۱۰۴دانشکده : مهندسي كامپيوتر
نام و نام خانوادگي : محمدعلي نعمت بخشگروه آموزشي : مهندسي نرم افزار
  
روز/ساعت۰۸:۰۰
۰۹:۰۰
۰۹:۰۰
۱۰:۰۰
۱۰:۰۰
۱۱:۰۰
۱۱:۰۰
۱۲:۰۰
۱۲:۰۰
۱۳:۰۰
۱۳:۰۰
۱۴:۰۰
۱۴:۰۰
۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
۱۶:۰۰
۱۶:۰۰
۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۸:۰۰
شنبه
 
يك شنبه
 
دوشنبه
 
سه شنبه
 
 
۳۶۲۰۱۸۳-۰۱
تحليل و سيستم هاي داده هاي حجيم

محل: فني و مهندسي-ساختمان انصاري- طبقه همكف- اتاق شماره ۳۴
 
۳۶۱۴۱۱۷-۰۱
سمينار

محل: فني و مهندسي-ساختمان انصاري- طبقه همكف- اتاق شماره ۳۴
چهارشنبه
 

۳۶۲۰۱۸۳-۰۱
تحليل و سيستم هاي داده هاي حجيم

محل: فني و مهندسي-ساختمان انصاري- طبقه همكف- اتاق شماره ۳۴
استاد گرامي زمان شروع كلاسها در ترم دوم سال تحصيلي۱۴۰۳-۱۴۰۲ تاريخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ مي باشد.
دانشگاه اصفهان
سيستم جامع دانشگاهي گلستان برنامه هفتگي استاد در ترم دوم سال تحصيلي۱۴۰۳-۱۴۰۲ زمان: ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ - ۰۹:۱۱
شماره گزارش: ۳ صفحه : ۱۳ از ۵۸
شماره استاد : ۳۰۱۱۰۵دانشکده : مهندسي كامپيوتر
نام و نام خانوادگي : محمدرضا خيام باشيگروه آموزشي : مهندسي نرم افزار
  
روز/ساعت۰۸:۰۰
۰۹:۰۰
۰۹:۰۰
۱۰:۰۰
۱۰:۰۰
۱۱:۰۰
۱۱:۰۰
۱۲:۰۰
۱۲:۰۰
۱۳:۰۰
۱۳:۰۰
۱۴:۰۰
۱۴:۰۰
۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
۱۶:۰۰
۱۶:۰۰
۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۸:۰۰
شنبه
 
يك شنبه
 
 
۳۶۲۰۱۵۳-۰۱
سيستم هاي توزيع شده و رايانش ابري

محل: فني و مهندسي-ساختمان انصاري-طبقه همكف- اتاق شماره ۳۳
 
۳۶۲۰۰۱۹-۰۱
شبكه هاي كامپيوتري

محل: فني و مهندسي-ساختمان انصاري- طبقه همكف- اتاق شماره ۳۴
دوشنبه
 
 
۳۶۲۰۱۷۰-۰۱
پردازش موازي

محل: فني و مهندسي-ساختمان انصاري- طبقه همكف- اتاق شماره ۳۴
 
۳۶۲۰۱۵۳-۰۱
سيستم هاي توزيع شده و رايانش ابري

محل: فني و مهندسي-ساختمان انصاري- طبقه همكف- اتاق شماره ۳۴
سه شنبه
 
 
۳۶۲۰۰۱۹-۰۱
شبكه هاي كامپيوتري

محل: فني و مهندسي-ساختمان انصاري- طبقه همكف- اتاق شماره ۳۴
 
۳۶۲۰۱۷۰-۰۱
پردازش موازي

محل: فني و مهندسي-ساختمان انصاري- طبقه همكف- اتاق شماره ۳۴
چهارشنبه
 
استاد گرامي زمان شروع كلاسها در ترم دوم سال تحصيلي۱۴۰۳-۱۴۰۲ تاريخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ مي باشد.
دانشگاه اصفهان
سيستم جامع دانشگاهي گلستان برنامه هفتگي استاد در ترم دوم سال تحصيلي۱۴۰۳-۱۴۰۲ زمان: ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ - ۰۹:۱۱
شماره گزارش: ۳ صفحه : ۱۴ از ۵۸
شماره استاد : ۳۰۱۱۰۶دانشکده : مهندسي كامپيوتر
نام و نام خانوادگي : سيدمحمدسعيد احسانيگروه آموزشي : مهندسي هوش مصنوعي
  
روز/ساعت۰۸:۰۰
۰۹:۰۰
۰۹:۰۰
۱۰:۰۰
۱۰:۰۰
۱۱:۰۰
۱۱:۰۰
۱۲:۰۰
۱۲:۰۰
۱۳:۰۰
۱۳:۰۰
۱۴:۰۰
۱۴:۰۰
۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
۱۶:۰۰
۱۶:۰۰
۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۸:۰۰
شنبه
 

۲۰۲۲۲۳۲-۰۱
برنامه نويسي كامپيوتر

محل: فني و مهندسي-كلاس ۱۱- طبقه دوم -مجتمع كلاسها

۲۰۲۲۲۳۲-۰۲
برنامه نويسي كامپيوتر

محل: فني و مهندسي-كلاس ۱۲- طبقه دوم - مجتمع كلاسها
يك شنبه
 
دوشنبه
 
سه شنبه
 
 
۲۰۲۲۲۳۲-۰۱
برنامه نويسي كامپيوتر

محل: فني و مهندسي-كلاس۳۸-طبقه همكف -ساختمان انصاري
چهارشنبه
 
 
۲۰۲۲۲۳۲-۰۲
برنامه نويسي كامپيوتر

محل: فني و مهندسي-كلاس ۱۲- طبقه دوم - مجتمع كلاسها
استاد گرامي زمان شروع كلاسها در ترم دوم سال تحصيلي۱۴۰۳-۱۴۰۲ تاريخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ مي باشد.
دانشگاه اصفهان
سيستم جامع دانشگاهي گلستان برنامه هفتگي استاد در ترم دوم سال تحصيلي۱۴۰۳-۱۴۰۲ زمان: ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ - ۰۹:۱۱
شماره گزارش: ۳ صفحه : ۱۵ از ۵۸
شماره استاد : ۳۰۱۱۱۶دانشکده : مهندسي كامپيوتر
نام و نام خانوادگي : كمال جمشيديگروه آموزشي : مهندسي معماري كامپيوتر
  
روز/ساعت۰۸:۰۰
۰۹:۰۰
۰۹:۰۰
۱۰:۰۰
۱۰:۰۰
۱۱:۰۰
۱۱:۰۰
۱۲:۰۰
۱۲:۰۰
۱۳:۰۰
۱۳:۰۰
۱۴:۰۰
۱۴:۰۰
۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
۱۶:۰۰
۱۶:۰۰
۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۸:۰۰
شنبه
 

۳۶۲۰۳۳۷-۰۱
اصول علم ربات

محل: فني و مهندسي-كلاس ۳- طبقه اول - مجتمع كلاسها
 
۳۶۲۰۳۱۳-۰۲
مدارهاي الكتريكي و الكترونيكي

محل: فني و مهندسي-ساختمان انصاري-طبقه همكف- اتاق شماره ۳۳

۳۶۲۰۰۱۸-۰۱
ريزپردازنده و زبان اسمبلي

محل: فني و مهندسي-كلاس ۱۵- طبقه دوم - مجتمع كلاسها
يك شنبه
 
 
۳۶۲۰۳۳۷-۰۱
اصول علم ربات

محل: فني و مهندسي-كلاس ۱۳- طبقه دوم - مجتمع كلاسها
دوشنبه
 
 
۳۶۲۰۱۶۲-۰۱
مباحث ويژه در معماري كامپيوتر۲

محل: فني و مهندسي-ساختمان انصاري- طبقه همكف - اتاق شماره ۳۱
 
۳۶۲۰۳۱۳-۰۲
مدارهاي الكتريكي و الكترونيكي

محل: فني و مهندسي-كلاس ۱۴- طبقه دوم - مجتمع كلاسها
سه شنبه
 
چهارشنبه
 

۳۶۲۰۱۶۲-۰۱
مباحث ويژه در معماري كامپيوتر۲

محل: فني و مهندسي-ساختمان انصاري- طبقه همكف - اتاق شماره ۳۱
 
۳۶۲۰۰۱۸-۰۱
ريزپردازنده و زبان اسمبلي

محل: فني و مهندسي-كلاس ۱۵- طبقه دوم - مجتمع كلاسها
استاد گرامي زمان شروع كلاسها در ترم دوم سال تحصيلي۱۴۰۳-۱۴۰۲ تاريخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ مي باشد.
دانشگاه اصفهان
سيستم جامع دانشگاهي گلستان برنامه هفتگي استاد در ترم دوم سال تحصيلي۱۴۰۳-۱۴۰۲ زمان: ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ - ۰۹:۱۱
شماره گزارش: ۳ صفحه : ۱۶ از ۵۸
شماره استاد : ۳۰۱۱۵۵دانشکده : مهندسي كامپيوتر
نام و نام خانوادگي : محمدعلي آزاديگروه آموزشي : مهندسي نرم افزار