دانشگاه اصفهان
سيستم جامع دانشگاهي گلستان برنامه هفتگي استاد در ترم دوم سال تحصيلي۱۴۰۲-۱۴۰۱ زمان: ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ - ۲۱:۲۵
شماره گزارش: ۳ صفحه : ۱ از ۶۱
شماره استاد : ۳۰۰۱۲۳دانشکده : مهندسي كامپيوتر
نام و نام خانوادگي : حميدرضا خيرمندگروه آموزشي : مهندسي معماري كامپيوتر
  
روز/ساعت۰۸:۰۰
۰۹:۰۰
۰۹:۰۰
۱۰:۰۰
۱۰:۰۰
۱۱:۰۰
۱۱:۰۰
۱۲:۰۰
۱۲:۰۰
۱۳:۰۰
۱۳:۰۰
۱۴:۰۰
۱۴:۰۰
۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
۱۶:۰۰
۱۶:۰۰
۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۸:۰۰
شنبه
 

۳۶۲۰۳۱۴-۰۱
آزمايشگاه مدارهاي الكتريكي و الكترونيكي

محل: فني و مهندسي- آزمايشگاه مدارهاي الكترونيكي و الكترونيك ديجيتال-طبقه اول ساختمان خيرين
 
۳۶۲۰۳۱۴-۰۲
آزمايشگاه مدارهاي الكتريكي و الكترونيكي

محل: فني و مهندسي- آزمايشگاه مدارهاي الكترونيكي و الكترونيك ديجيتال-طبقه اول ساختمان خيرين
يك شنبه
 
 
۳۶۲۰۳۱۴-۰۹
آزمايشگاه مدارهاي الكتريكي و الكترونيكي

محل: فني و مهندسي- آزمايشگاه مدارهاي الكترونيكي و الكترونيك ديجيتال-طبقه اول ساختمان خيرين
 
۳۶۲۰۰۲۴-۰۴
آزمايشگاه ريزپردازنده

محل: فني و مهندسي-آزمايشگاه ريزپردازنده-طبقه اول ساختمان خيرين
دوشنبه
 

۳۶۲۰۳۱۴-۰۴
آزمايشگاه مدارهاي الكتريكي و الكترونيكي

محل: فني و مهندسي- آزمايشگاه مدارهاي الكترونيكي و الكترونيك ديجيتال-طبقه اول ساختمان خيرين

۳۶۲۰۳۱۴-۰۵
آزمايشگاه مدارهاي الكتريكي و الكترونيكي

محل: فني و مهندسي- آزمايشگاه مدارهاي الكترونيكي و الكترونيك ديجيتال-طبقه اول ساختمان خيرين
 
۳۶۲۰۳۱۴-۰۳
آزمايشگاه مدارهاي الكتريكي و الكترونيكي

محل: فني و مهندسي- آزمايشگاه مدارهاي الكترونيكي و الكترونيك ديجيتال-طبقه اول ساختمان خيرين
سه شنبه
 

۳۶۲۰۳۱۴-۰۶
آزمايشگاه مدارهاي الكتريكي و الكترونيكي

محل: فني و مهندسي- آزمايشگاه مدارهاي الكترونيكي و الكترونيك ديجيتال-طبقه اول ساختمان خيرين
 
۳۶۲۰۰۴۷-۰۱
آزمايشگاه مدارهاي الكترونيكي

محل: فني و مهندسي- آزمايشگاه مدارهاي الكترونيكي و الكترونيك ديجيتال-طبقه اول ساختمان خيرين
چهارشنبه
 
 
۲۰۱۴۳۲۹-۰۱
آزمايشگاه ميكروكنترلرها

محل: فني و مهندسي-آزمايشگاه ريزپردازنده-طبقه اول ساختمان خيرين
 
۲۰۱۴۳۲۹-۰۲
آزمايشگاه ميكروكنترلرها

محل: فني و مهندسي-آزمايشگاه ريزپردازنده-طبقه اول ساختمان خيرين
استاد گرامي زمان شروع كلاسها در ترم دوم سال تحصيلي۱۴۰۲-۱۴۰۱ تاريخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ مي باشد.
دانشگاه اصفهان
سيستم جامع دانشگاهي گلستان برنامه هفتگي استاد در ترم دوم سال تحصيلي۱۴۰۲-۱۴۰۱ زمان: ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ - ۲۱:۲۵
شماره گزارش: ۳ صفحه : ۲ از ۶۱
شماره استاد : ۳۰۰۱۶۷دانشکده : مهندسي كامپيوتر
نام و نام خانوادگي : علي بهلوليگروه آموزشي : مهندسي معماري كامپيوتر
  
روز/ساعت۰۸:۰۰
۰۹:۰۰
۰۹:۰۰
۱۰:۰۰
۱۰:۰۰
۱۱:۰۰
۱۱:۰۰
۱۲:۰۰
۱۲:۰۰
۱۳:۰۰
۱۳:۰۰
۱۴:۰۰
۱۴:۰۰
۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
۱۶:۰۰
۱۶:۰۰
۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۸:۰۰
شنبه
 
يك شنبه
 
 
۳۶۲۰۰۴۵-۰۱
سيستم هاي اتوماسيون صنعتي

محل: فني و مهندسي-كلاس ۱۵- طبقه دوم - مجتمع كلاسها
دوشنبه
 
سه شنبه
 
 
۳۶۲۰۰۲۷-۰۲
مباحث ويژه۱

محل: فني و مهندسي-كلاس ۱۵- طبقه دوم - مجتمع كلاسها
 
۳۶۲۰۰۲۲-۰۱
آزمايشگاه سيستم هاي عامل

محل: فني و مهندسي- آزمايشگاه سيستم عامل و پايگاه داده - طبقه اول ساختمان خيرين
چهارشنبه
 

۳۶۲۰۰۲۷-۰۲
مباحث ويژه۱

محل: فني و مهندسي-كلاس ۳- طبقه اول - مجتمع كلاسها
 
۳۶۲۰۰۴۵-۰۱
سيستم هاي اتوماسيون صنعتي

محل: فني و مهندسي-كلاس۴ - طبقه اول - مجتمع كلاسها
استاد گرامي زمان شروع كلاسها در ترم دوم سال تحصيلي۱۴۰۲-۱۴۰۱ تاريخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ مي باشد.
دانشگاه اصفهان
سيستم جامع دانشگاهي گلستان برنامه هفتگي استاد در ترم دوم سال تحصيلي۱۴۰۲-۱۴۰۱ زمان: ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ - ۲۱:۲۵
شماره گزارش: ۳ صفحه : ۳ از ۶۱
شماره استاد : ۳۰۰۲۳۶دانشکده : مهندسي كامپيوتر
نام و نام خانوادگي : افسانه فاطمي خوراسگانيگروه آموزشي : مهندسي نرم افزار
  
روز/ساعت۰۸:۰۰
۰۹:۰۰
۰۹:۰۰
۱۰:۰۰
۱۰:۰۰
۱۱:۰۰
۱۱:۰۰
۱۲:۰۰
۱۲:۰۰
۱۳:۰۰
۱۳:۰۰
۱۴:۰۰
۱۴:۰۰
۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
۱۶:۰۰
۱۶:۰۰
۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۸:۰۰
شنبه
 
يك شنبه
 
دوشنبه
 
 
۳۶۲۰۰۵۹-۰۱
مهندسي نرم افزار

محل: فني و مهندسي-كلاس ۳- طبقه اول - مجتمع كلاسها
 
۳۶۲۰۱۹۴-۰۱
شبكه هاي پيچيده پويا

محل: فني و مهندسي-ساختمان انصاري-طبقه همكف- اتاق شماره ۳۳
سه شنبه
 
 
۳۶۲۰۱۹۴-۰۱
شبكه هاي پيچيده پويا

محل: فني و مهندسي-ساختمان انصاري-طبقه همكف- اتاق شماره ۳۳
 
۳۶۲۰۰۵۹-۰۱
مهندسي نرم افزار

محل: فني و مهندسي-كلاس ۱۳- طبقه دوم - مجتمع كلاسها
چهارشنبه
 
استاد گرامي زمان شروع كلاسها در ترم دوم سال تحصيلي۱۴۰۲-۱۴۰۱ تاريخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ مي باشد.
دانشگاه اصفهان
سيستم جامع دانشگاهي گلستان برنامه هفتگي استاد در ترم دوم سال تحصيلي۱۴۰۲-۱۴۰۱ زمان: ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ - ۲۱:۲۵
شماره گزارش: ۳ صفحه : ۴ از ۶۱
شماره استاد : ۳۰۰۴۱۱دانشکده : مهندسي كامپيوتر
نام و نام خانوادگي : مرجان كائديگروه آموزشي : مهندسي فناوري اطلاعات
  
روز/ساعت۰۸:۰۰
۰۹:۰۰
۰۹:۰۰
۱۰:۰۰
۱۰:۰۰
۱۱:۰۰
۱۱:۰۰
۱۲:۰۰
۱۲:۰۰
۱۳:۰۰
۱۳:۰۰
۱۴:۰۰
۱۴:۰۰
۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
۱۶:۰۰
۱۶:۰۰
۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۸:۰۰
شنبه
 
يك شنبه
 

۳۶۲۰۰۱۵-۰۱
طراحي الگوريتم ها

محل: علوم اداري و اقتصاد-ساختمان قديم اقتصاد- همكف - شماره ۱
دوشنبه
 

۳۶۲۰۰۱۰-۰۱
نظريه زبان ها و ماشين ها

محل: فني و مهندسي-كلاس۴ - طبقه اول - مجتمع كلاسها

۳۶۲۰۰۱۵-۰۱
طراحي الگوريتم ها

محل: فني و مهندسي-كلاس۴ - طبقه اول - مجتمع كلاسها
سه شنبه
 

۳۶۱۸۳۴۹-۰۱
تجارت سيار و محاسبات فراگير

محل: فني و مهندسي-ساختمان انصاري- طبقه همكف- اتاق شماره ۳۴
چهارشنبه
 

۳۶۲۰۰۱۰-۰۱
نظريه زبان ها و ماشين ها

محل: فني و مهندسي-كلاس ۱۴- طبقه دوم - مجتمع كلاسها

۳۶۱۸۳۴۹-۰۱
تجارت سيار و محاسبات فراگير

محل: فني و مهندسي-ساختمان انصاري- طبقه همكف- اتاق شماره ۳۴
استاد گرامي زمان شروع كلاسها در ترم دوم سال تحصيلي۱۴۰۲-۱۴۰۱ تاريخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ مي باشد.
دانشگاه اصفهان
سيستم جامع دانشگاهي گلستان برنامه هفتگي استاد در ترم دوم سال تحصيلي۱۴۰۲-۱۴۰۱ زمان: ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ - ۲۱:۲۵
شماره گزارش: ۳ صفحه : ۵ از ۶۱
شماره استاد : ۳۰۰۴۳۳دانشکده : مهندسي كامپيوتر
نام و نام خانوادگي : منصوره اژه ايگروه آموزشي : مهندسي نرم افزار
  
روز/ساعت۰۸:۰۰
۰۹:۰۰
۰۹:۰۰
۱۰:۰۰
۱۰:۰۰
۱۱:۰۰
۱۱:۰۰
۱۲:۰۰
۱۲:۰۰
۱۳:۰۰
۱۳:۰۰
۱۴:۰۰
۱۴:۰۰
۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
۱۶:۰۰
۱۶:۰۰
۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۸:۰۰
شنبه
 

۳۶۲۰۰۱۰-۰۲
نظريه زبان ها و ماشين ها

محل: علوم اداري و اقتصاد-ساختمان قديم اقتصاد- همكف - شماره ۱
 
۳۶۲۰۰۰۶-۰۲
رياضيات گسسته

محل: فني و مهندسي-كلاس ۱۴- طبقه دوم - مجتمع كلاسها
يك شنبه
 

۳۶۲۰۰۰۶-۰۲
رياضيات گسسته

محل: فني و مهندسي-ساختمان انصاري- طبقه همكف - اتاق شماره ۳۱
دوشنبه
 
 
۳۶۲۰۰۱۰-۰۲
نظريه زبان ها و ماشين ها

محل: فني و مهندسي-كلاس ۱۴- طبقه دوم - مجتمع كلاسها
سه شنبه
 
چهارشنبه
 
استاد گرامي زمان شروع كلاسها در ترم دوم سال تحصيلي۱۴۰۲-۱۴۰۱ تاريخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ مي باشد.
دانشگاه اصفهان
سيستم جامع دانشگاهي گلستان برنامه هفتگي استاد در ترم دوم سال تحصيلي۱۴۰۲-۱۴۰۱ زمان: ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ - ۲۱:۲۵
شماره گزارش: ۳ صفحه : ۶ از ۶۱
شماره استاد : ۳۰۰۵۰۴دانشکده : مهندسي كامپيوتر
نام و نام خانوادگي : بهروز ترك لادانيگروه آموزشي : مهندسي نرم افزار
  
روز/ساعت۰۸:۰۰
۰۹:۰۰
۰۹:۰۰
۱۰:۰۰
۱۰:۰۰
۱۱:۰۰
۱۱:۰۰
۱۲:۰۰
۱۲:۰۰
۱۳:۰۰
۱۳:۰۰
۱۴:۰۰
۱۴:۰۰
۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
۱۶:۰۰
۱۶:۰۰
۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۸:۰۰
شنبه
 

۳۶۲۰۰۶۰-۰۱
مهندسي اينترنت

محل: فني و مهندسي-كلاس ۱۴- طبقه دوم - مجتمع كلاسها

۳۶۲۰۱۶۸-۰۱
امنيت شبكه پيشرفته

محل: فني و مهندسي-كلاس۴ - طبقه اول - مجتمع كلاسها
يك شنبه
 
 
۳۶۲۰۱۶۸-۰۱
امنيت شبكه پيشرفته

محل: فني و مهندسي-ساختمان انصاري-طبقه همكف- اتاق شماره ۳۳
 
۳۶۲۰۰۶۰-۰۱
مهندسي اينترنت

محل: فني و مهندسي-كلاس۴ - طبقه اول - مجتمع كلاسها
دوشنبه
 
سه شنبه
 
 
۳۶۲۰۲۷۳-۰۱
مباحث ويژه در رايانش امن۱

محل: فني و مهندسي-كلاس۴ - طبقه اول - مجتمع كلاسها
چهارشنبه
 

۳۶۲۰۲۷۳-۰۱
مباحث ويژه در رايانش امن۱

محل: فني و مهندسي-ساختمان انصاري-طبقه همكف- اتاق شماره ۳۳
استاد گرامي زمان شروع كلاسها در ترم دوم سال تحصيلي۱۴۰۲-۱۴۰۱ تاريخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ مي باشد.
دانشگاه اصفهان
سيستم جامع دانشگاهي گلستان برنامه هفتگي استاد در ترم دوم سال تحصيلي۱۴۰۲-۱۴۰۱ زمان: ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ - ۲۱:۲۵
شماره گزارش: ۳ صفحه : ۷ از ۶۱
شماره استاد : ۳۰۰۷۵۱دانشکده : مهندسي كامپيوتر
نام و نام خانوادگي : احمد برااني دستجرديگروه آموزشي : مهندسي نرم افزار
  
روز/ساعت۰۸:۰۰
۰۹:۰۰
۰۹:۰۰
۱۰:۰۰
۱۰:۰۰
۱۱:۰۰
۱۱:۰۰
۱۲:۰۰
۱۲:۰۰
۱۳:۰۰
۱۳:۰۰
۱۴:۰۰
۱۴:۰۰
۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
۱۶:۰۰
۱۶:۰۰
۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۸:۰۰
شنبه
 
 
۳۶۲۰۱۶۵-۰۱
سيستم هاي تصميم يار

محل: فني و مهندسي-ساختمان انصاري-طبقه همكف- اتاق شماره ۳۳
يك شنبه
 
 
۳۶۲۰۱۶۵-۰۱
سيستم هاي تصميم يار

محل: فني و مهندسي-ساختمان انصاري-طبقه همكف- اتاق شماره ۳۳
دوشنبه
 

۳۶۱۴۱۱۷-۰۱
سمينار

محل: فني و مهندسي-ساختمان انصاري-طبقه همكف- اتاق شماره ۳۳
سه شنبه
 
چهارشنبه
 
استاد گرامي زمان شروع كلاسها در ترم دوم سال تحصيلي۱۴۰۲-۱۴۰۱ تاريخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ مي باشد.
دانشگاه اصفهان
سيستم جامع دانشگاهي گلستان برنامه هفتگي استاد در ترم دوم سال تحصيلي۱۴۰۲-۱۴۰۱ زمان: ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ - ۲۱:۲۵
شماره گزارش: ۳ صفحه : ۸ از ۶۱
شماره استاد : ۳۰۰۸۲۱دانشکده : مهندسي كامپيوتر
نام و نام خانوادگي : احمدرضا نقش نيلچيگروه آموزشي : مهندسي هوش مصنوعي
  
روز/ساعت۰۸:۰۰
۰۹:۰۰
۰۹:۰۰
۱۰:۰۰
۱۰:۰۰
۱۱:۰۰
۱۱:۰۰
۱۲:۰۰
۱۲:۰۰
۱۳:۰۰
۱۳:۰۰
۱۴:۰۰
۱۴:۰۰
۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
۱۶:۰۰
۱۶:۰۰
۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۸:۰۰
شنبه
 
 
۳۶۲۰۲۱۶-۰۱
تصويرپردازي رقمي

محل: فني و مهندسي-ساختمان انصاري-طبقه همكف - اتاق شماره ۳۵
يك شنبه
 
دوشنبه
 
 
۳۶۲۰۲۱۶-۰۱
تصويرپردازي رقمي

محل: فني و مهندسي-ساختمان انصاري-طبقه همكف - اتاق شماره ۳۵
سه شنبه
 
 
۳۶۲۰۲۵۸-۰۱
مفاهيم پيشرفته ۳ در هوش مصنوعي

محل: فني و مهندسي-ساختمان انصاري-طبقه همكف - اتاق شماره ۳۵
چهارشنبه
 
 
۳۶۲۰۲۵۸-۰۱
مفاهيم پيشرفته ۳ در هوش مصنوعي

محل: فني و مهندسي-ساختمان انصاري-طبقه همكف - اتاق شماره ۳۵
استاد گرامي زمان شروع كلاسها در ترم دوم سال تحصيلي۱۴۰۲-۱۴۰۱ تاريخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ مي باشد.
دانشگاه اصفهان
سيستم جامع دانشگاهي گلستان برنامه هفتگي استاد در ترم دوم سال تحصيلي۱۴۰۲-۱۴۰۱ زمان: ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ - ۲۱:۲۵
شماره گزارش: ۳ صفحه : ۹ از ۶۱
شماره استاد : ۳۰۱۰۹۱دانشکده : مهندسي كامپيوتر
نام و نام خانوادگي : بهروز شاه قلي قهفرخيگروه آموزشي : مهندسي فناوري اطلاعات
  
روز/ساعت۰۸:۰۰
۰۹:۰۰
۰۹:۰۰
۱۰:۰۰
۱۰:۰۰
۱۱:۰۰
۱۱:۰۰
۱۲:۰۰
۱۲:۰۰
۱۳:۰۰
۱۳:۰۰
۱۴:۰۰
۱۴:۰۰
۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
۱۶:۰۰
۱۶:۰۰
۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۸:۰۰
شنبه
 
 
۳۶۲۰۱۳۳-۰۱
مباحث ويژه در شبكه هاي كامپيوتري ۳

محل: فني و مهندسي-ساختمان انصاري- طبقه همكف- اتاق شماره ۳۴

۳۶۲۰۲۸۷-۰۱
شبكه هاي بي سيم و سيار

محل: فني و مهندسي-ساختمان انصاري- طبقه همكف- اتاق شماره ۳۴
يك شنبه
 
 
۳۶۲۰۱۳۳-۰۱
مباحث ويژه در شبكه هاي كامپيوتري ۳

محل: فني و مهندسي-ساختمان انصاري- طبقه همكف- اتاق شماره ۳۴
دوشنبه
 
 
۳۶۲۰۲۸۷-۰۱
شبكه هاي بي سيم و سيار

محل: فني و مهندسي-ساختمان انصاري- طبقه همكف- اتاق شماره ۳۴
سه شنبه
 
چهارشنبه
 
استاد گرامي زمان شروع كلاسها در ترم دوم سال تحصيلي۱۴۰۲-۱۴۰۱ تاريخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ مي باشد.
دانشگاه اصفهان
سيستم جامع دانشگاهي گلستان برنامه هفتگي استاد در ترم دوم سال تحصيلي۱۴۰۲-۱۴۰۱ زمان: ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ - ۲۱:۲۵
شماره گزارش: ۳ صفحه : ۱۰ از ۶۱
شماره استاد : ۳۰۱۰۹۵دانشکده : مهندسي كامپيوتر
نام و نام خانوادگي : شهرام اعتمادي بروجنيگروه آموزشي : مهندسي معماري كامپيوتر
  
روز/ساعت۰۸:۰۰
۰۹:۰۰
۰۹:۰۰
۱۰:۰۰
۱۰:۰۰
۱۱:۰۰
۱۱:۰۰
۱۲:۰۰
۱۲:۰۰
۱۳:۰۰
۱۳:۰۰
۱۴:۰۰
۱۴:۰۰
۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
۱۶:۰۰
۱۶:۰۰
۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۸:۰۰
شنبه
 
يك شنبه
 

۳۶۲۰۱۱۸-۰۱
آزمون و آزمون پذيري

محل: فني و مهندسي- آزمايشگاه شبكه هاي كامپيوتري- طبقه اول ساختمان خيرين
 
۳۶۲۰۰۰۹-۰۱
مدارهاي منطقي

محل: فني و مهندسي-كلاس ۱۳- طبقه دوم - مجتمع كلاسها
دوشنبه
 
 
۳۶۲۰۱۱۸-۰۱
آزمون و آزمون پذيري

محل: فني و مهندسي-ساختمان انصاري-طبقه همكف- اتاق شماره ۳۳
 
۳۶۲۰۱۴۰-۰۱
طراحي سيستم هاي تحمل پذير اشكال

محل: فني و مهندسي-ساختمان انصاري-طبقه همكف - اتاق شماره ۳۵
سه شنبه
 
 
۳۶۲۰۰۰۹-۰۱
مدارهاي منطقي

محل: فني و مهندسي-كلاس ۱۳- طبقه دوم - مجتمع كلاسها
 
۳۶۲۰۱۴۰-۰۱
طراحي سيستم هاي تحمل پذير اشكال

محل: علوم اداري و اقتصاد-ساختمان قديم اقتصاد- همكف - شماره ۱
چهارشنبه
 
استاد گرامي زمان شروع كلاسها در ترم دوم سال تحصيلي۱۴۰۲-۱۴۰۱ تاريخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ مي باشد.
دانشگاه اصفهان
سيستم جامع دانشگاهي گلستان برنامه هفتگي استاد در ترم دوم سال تحصيلي۱۴۰۲-۱۴۰۱ زمان: ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ - ۲۱:۲۵
شماره گزارش: ۳ صفحه : ۱۱ از ۶۱
شماره استاد : ۳۰۱۰۹۸دانشکده : مهندسي كامپيوتر
نام و نام خانوادگي : بيژن شوشتريانگروه آموزشي : مهندسي هوش مصنوعي
  
روز/ساعت۰۸:۰۰
۰۹:۰۰
۰۹:۰۰
۱۰:۰۰
۱۰:۰۰
۱۱:۰۰
۱۱:۰۰
۱۲:۰۰
۱۲:۰۰
۱۳:۰۰
۱۳:۰۰
۱۴:۰۰
۱۴:۰۰
۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
۱۶:۰۰
۱۶:۰۰
۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۸:۰۰
شنبه
 
يك شنبه
 
 
۱۵۲۰۳۱۴-۰۱
مقدمات پردازش زبان طبيعي

محل: روانشناسي و علوم تربيتي -A۱۳۵
 
۱۷۲۲۱۵۹-۰۱
آشنايي با زبان شناسي رايانشي

محل: زبانهاي خارجي-۱۳-C (طبقه دوم ساختمان شهيد بهشتي)

۱۵۲۰۳۴۹-۰۱
پردازش زبان طبيعي

محل: روانشناسي و علوم تربيتي -A۱۱۷
دوشنبه
 
 
۱۷۲۲۱۵۹-۰۱
آشنايي با زبان شناسي رايانشي

محل: زبانهاي خارجي-۴-B (طبقه اول ساختمان شهيد بهشتي)

۱۵۲۰۳۴۹-۰۱
پردازش زبان طبيعي

محل: روانشناسي و علوم تربيتي -A۱۱۷

۳۶۲۰۳۰۷-۰۱
مباني كامپيوتر و برنامه نويسي

محل: فني و مهندسي-كلاس ۱۳- طبقه دوم - مجتمع كلاسها
سه شنبه
 
 
۱۵۲۰۳۱۴-۰۱
مقدمات پردازش زبان طبيعي

محل: روانشناسي و علوم تربيتي -A۳۱۶
چهارشنبه
 
 
۳۶۲۰۳۰۷-۰۱
مباني كامپيوتر و برنامه نويسي

محل: فني و مهندسي-كلاس ۱۳- طبقه دوم - مجتمع كلاسها
استاد گرامي زمان شروع كلاسها در ترم دوم سال تحصيلي۱۴۰۲-۱۴۰۱ تاريخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ مي باشد.
دانشگاه اصفهان
سيستم جامع دانشگاهي گلستان برنامه هفتگي استاد در ترم دوم سال تحصيلي۱۴۰۲-۱۴۰۱ زمان: ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ - ۲۱:۲۵
شماره گزارش: ۳ صفحه : ۱۲ از ۶۱
شماره استاد : ۳۰۱۱۰۱دانشکده : مهندسي كامپيوتر
نام و نام خانوادگي : محمدرضا رشادي نژادگروه آموزشي : مهندسي معماري كامپيوتر
  
روز/ساعت۰۸:۰۰
۰۹:۰۰
۰۹:۰۰
۱۰:۰۰
۱۰:۰۰
۱۱:۰۰
۱۱:۰۰
۱۲:۰۰
۱۲:۰۰
۱۳:۰۰
۱۳:۰۰
۱۴:۰۰
۱۴:۰۰
۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
۱۶:۰۰
۱۶:۰۰
۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۸:۰۰
شنبه
 
 
۳۶۲۰۳۱۳-۰۱
مدارهاي الكتريكي و الكترونيكي

محل: فني و مهندسي-كلاس ۱۳- طبقه دوم - مجتمع كلاسها
يك شنبه
 
 
۳۶۲۰۱۴۸-۰۱
حساب كامپيوتري

محل: فني و مهندسي-ساختمان انصاري- طبقه همكف - اتاق شماره ۳۱
دوشنبه
 
 
۳۶۲۰۱۱۹-۰۱
طراحي مدارهاي مجتمع پرتراكم پيشرفته

محل: فني و مهندسي-كلاس ۳۲-طبقه همكف -ساختمان انصاري

۳۶۲۰۱۴۸-۰۱
حساب كامپيوتري

محل: فني و مهندسي- آزمايشگاه شبكه هاي كامپيوتري- طبقه اول ساختمان خيرين
سه شنبه
 
 
۳۶۲۰۳۱۳-۰۱
مدارهاي الكتريكي و الكترونيكي

محل: فني و مهندسي-كلاس ۱۳- طبقه دوم - مجتمع كلاسها
چهارشنبه
 
 
۳۶۲۰۱۱۹-۰۱
طراحي مدارهاي مجتمع پرتراكم پيشرفته

محل: فني و مهندسي-ساختمان انصاري- طبقه همكف - اتاق شماره ۳۱
استاد گرامي زمان شروع كلاسها در ترم دوم سال تحصيلي۱۴۰۲-۱۴۰۱ تاريخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ مي باشد.
دانشگاه اصفهان
سيستم جامع دانشگاهي گلستان برنامه هفتگي استاد در ترم دوم سال تحصيلي۱۴۰۲-۱۴۰۱ زمان: ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ - ۲۱:۲۵
شماره گزارش: ۳ صفحه : ۱۳ از ۶۱
شماره استاد : ۳۰۱۱۰۴دانشکده : مهندسي كامپيوتر
نام و نام خانوادگي : محمدعلي نعمت بخشگروه آموزشي : مهندسي نرم افزار
  
روز/ساعت۰۸:۰۰
۰۹:۰۰
۰۹:۰۰
۱۰:۰۰
۱۰:۰۰
۱۱:۰۰
۱۱:۰۰
۱۲:۰۰
۱۲:۰۰
۱۳:۰۰
۱۳:۰۰
۱۴:۰۰
۱۴:۰۰
۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
۱۶:۰۰
۱۶:۰۰
۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۸:۰۰
شنبه
 
يك شنبه
 
دوشنبه
 
 
۳۶۱۴۱۱۷-۰۲
سمينار

محل: فني و مهندسي-ساختمان انصاري-طبقه همكف- اتاق شماره ۳۳
سه شنبه
 
 
۳۶۲۰۱۸۳-۰۱
تحليل و سيستم هاي داده هاي حجيم

محل: فني و مهندسي-ساختمان انصاري-طبقه همكف- اتاق شماره ۳۳
چهارشنبه
 
 
۳۶۲۰۱۸۳-۰۱
تحليل و سيستم هاي داده هاي حجيم

محل: فني و مهندسي-ساختمان انصاري-طبقه همكف- اتاق شماره ۳۳
استاد گرامي زمان شروع كلاسها در ترم دوم سال تحصيلي۱۴۰۲-۱۴۰۱ تاريخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ مي باشد.
دانشگاه اصفهان
سيستم جامع دانشگاهي گلستان برنامه هفتگي استاد در ترم دوم سال تحصيلي۱۴۰۲-۱۴۰۱ زمان: ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ - ۲۱:۲۵
شماره گزارش: ۳ صفحه : ۱۴ از ۶۱
شماره استاد : ۳۰۱۱۰۵دانشکده : مهندسي كامپيوتر
نام و نام خانوادگي : محمدرضا خيام باشيگروه آموزشي : مهندسي معماري كامپيوتر
  
روز/ساعت۰۸:۰۰
۰۹:۰۰
۰۹:۰۰
۱۰:۰۰
۱۰:۰۰
۱۱:۰۰
۱۱:۰۰
۱۲:۰۰
۱۲:۰۰
۱۳:۰۰
۱۳:۰۰
۱۴:۰۰
۱۴:۰۰
۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
۱۶:۰۰
۱۶:۰۰
۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۸:۰۰
شنبه
 

۳۶۲۰۱۶۶-۰۱
سيستمهاي توزيع شده

محل: فني و مهندسي-ساختمان انصاري-طبقه همكف- اتاق شماره ۳۳

۳۶۲۰۱۱۵-۰۱
مفاهيم پيشرفته در معماري كامپيوتر۱

محل: فني و مهندسي-ساختمان انصاري- طبقه همكف - اتاق شماره ۳۱

۳۶۲۰۱۵۳-۰۱
سيستم هاي توزيع شده و رايانش ابري

محل: فني و مهندسي-ساختمان انصاري- طبقه همكف - اتاق شماره ۳۱
يك شنبه
 

۳۶۲۰۱۶۶-۰۱
سيستمهاي توزيع شده

محل: فني و مهندسي-ساختمان انصاري-طبقه همكف- اتاق شماره ۳۳

۳۶۲۰۱۱۵-۰۱
مفاهيم پيشرفته در معماري كامپيوتر۱

محل: فني و مهندسي-ساختمان انصاري- طبقه همكف - اتاق شماره ۳۱
دوشنبه
 
 
۳۶۱۲۰۱۴-۰۱
سمينار معماري

محل: فني و مهندسي-ساختمان انصاري- طبقه همكف - اتاق شماره ۳۱
 
۳۶۲۰۱۵۳-۰۱
سيستم هاي توزيع شده و رايانش ابري

محل: فني و مهندسي-ساختمان انصاري- طبقه همكف - اتاق شماره ۳۱
سه شنبه
 
چهارشنبه
 
استاد گرامي زمان شروع كلاسها در ترم دوم سال تحصيلي۱۴۰۲-۱۴۰۱ تاريخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ مي باشد.
دانشگاه اصفهان
سيستم جامع دانشگاهي گلستان برنامه هفتگي استاد در ترم دوم سال تحصيلي۱۴۰۲-۱۴۰۱ زمان: ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ - ۲۱:۲۵
شماره گزارش: ۳ صفحه : ۱۵ از ۶۱
شماره استاد : ۳۰۱۱۰۶دانشکده : مهندسي كامپيوتر
نام و نام خانوادگي : محمدسعيد احسانيگروه آموزشي : مهندسي هوش مصنوعي
  
روز/ساعت۰۸:۰۰
۰۹:۰۰
۰۹:۰۰
۱۰:۰۰
۱۰:۰۰
۱۱:۰۰
۱۱:۰۰
۱۲:۰۰
۱۲:۰۰
۱۳:۰۰
۱۳:۰۰
۱۴:۰۰
۱۴:۰۰
۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
۱۶:۰۰
۱۶:۰۰
۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۸:۰۰
شنبه
 

۱۵۲۰۳۸۱-۰۱
برنامه نويسي۱

محل: روانشناسي و علوم تربيتي -A۳۱۶
يك شنبه
 
دوشنبه
 
سه شنبه
 
 
۱۵۲۰۳۸۱-۰۱
برنامه نويسي۱

محل: روانشناسي و علوم تربيتي -A۳۱۶
چهارشنبه
 
استاد گرامي زمان شروع كلاسها در ترم دوم سال تحصيلي۱۴۰۲-۱۴۰۱ تاريخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ مي باشد.
دانشگاه اصفهان
سيستم جامع دانشگاهي گلستان برنامه هفتگي استاد در ترم دوم سال تحصيلي۱۴۰۲-۱۴۰۱ زمان: ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ - ۲۱:۲۵
شماره گزارش: ۳ صفحه : ۱۶ از ۶۱
شماره استاد : ۳۰۱۱۱۶دانشکده : مهندسي كامپيوتر