دانشگاه اصفهان
سيستم جامع دانشگاهي گلستان برنامه هفتگي استاد در ترم اول سال تحصيلي۱۴۰۲-۱۴۰۱ زمان: ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ - ۱۱:۴۷
شماره گزارش: ۳ صفحه : ۱ از ۱۶
شماره استاد : ۳۰۰۱۲۳دانشکده : مهندسي كامپيوتر
نام و نام خانوادگي : حميدرضا خيرمندگروه آموزشي : مهندسي معماري كامپيوتر
  
روز/ساعت۰۸:۰۰
۰۹:۰۰
۰۹:۰۰
۱۰:۰۰
۱۰:۰۰
۱۱:۰۰
۱۱:۰۰
۱۲:۰۰
۱۲:۰۰
۱۳:۰۰
۱۳:۰۰
۱۴:۰۰
۱۴:۰۰
۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
۱۶:۰۰
۱۶:۰۰
۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۸:۰۰
شنبه
 
 
۳۶۲۰۰۵۲-۰۱
آزمايشگاه الكترونيك ديجيتال

محل: فني و مهندسي- آزمايشگاه مدارهاي الكترونيكي و الكترونيك ديجيتال-طبقه اول ساختمان خيرين
يك شنبه
 
 
۶۲۱۶۱۰۳-۰۱
آزمايشگاه ريزپردازنده وزبان اسمبلي

محل: حكيم الهي قمشه اي-كلاس۱۰۳

۶۲۱۶۰۳۶-۰۴
آزمايشگاه مدارهاي الكتريكي

محل: حكيم الهي قمشه اي-كلاس۱۰۳
دوشنبه
 

۳۶۲۰۰۳۳-۰۱
آزمايشگاه پايگاه داده

محل: فني و مهندسي- آزمايشگاه سيستم عامل و پايگاه داده - طبقه اول ساختمان خيرين
سه شنبه
 

۳۶۲۰۰۲۴-۰۲
آزمايشگاه ريزپردازنده

محل: فني و مهندسي-آزمايشگاه ريزپردازنده-طبقه اول ساختمان خيرين

۳۶۲۰۰۵۲-۰۲
آزمايشگاه الكترونيك ديجيتال

محل: فني و مهندسي- آزمايشگاه مدارهاي الكترونيكي و الكترونيك ديجيتال-طبقه اول ساختمان خيرين
 
۳۶۲۰۰۳۳-۰۲
آزمايشگاه پايگاه داده

محل: فني و مهندسي- آزمايشگاه سيستم عامل و پايگاه داده - طبقه اول ساختمان خيرين

۳۶۲۰۰۲۴-۰۴
آزمايشگاه ريزپردازنده

محل: فني و مهندسي-آزمايشگاه ريزپردازنده-طبقه اول ساختمان خيرين
چهارشنبه
 

۳۶۲۰۰۲۴-۰۵
آزمايشگاه ريزپردازنده

محل: فني و مهندسي-آزمايشگاه ريزپردازنده-طبقه اول ساختمان خيرين

۳۶۲۰۰۲۴-۰۱
آزمايشگاه ريزپردازنده

محل: فني و مهندسي-آزمايشگاه ريزپردازنده-طبقه اول ساختمان خيرين
 
۳۶۲۰۰۲۴-۰۶
آزمايشگاه ريزپردازنده

محل: فني و مهندسي-آزمايشگاه ريزپردازنده-طبقه اول ساختمان خيرين

۳۶۲۰۰۲۴-۰۳
آزمايشگاه ريزپردازنده

محل: فني و مهندسي-آزمايشگاه ريزپردازنده-طبقه اول ساختمان خيرين
استاد گرامي زمان شروع كلاسها در ترم اول سال تحصيلي۱۴۰۲-۱۴۰۱ تاريخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ مي باشد.
دانشگاه اصفهان
سيستم جامع دانشگاهي گلستان برنامه هفتگي استاد در ترم اول سال تحصيلي۱۴۰۲-۱۴۰۱ زمان: ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ - ۱۱:۴۷
شماره گزارش: ۳ صفحه : ۲ از ۱۶
شماره استاد : ۳۰۰۱۶۷دانشکده : مهندسي كامپيوتر
نام و نام خانوادگي : علي بهلوليگروه آموزشي : مهندسي معماري كامپيوتر
  
روز/ساعت۰۸:۰۰
۰۹:۰۰
۰۹:۰۰
۱۰:۰۰
۱۰:۰۰
۱۱:۰۰
۱۱:۰۰
۱۲:۰۰
۱۲:۰۰
۱۳:۰۰
۱۳:۰۰
۱۴:۰۰
۱۴:۰۰
۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
۱۶:۰۰
۱۶:۰۰
۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۸:۰۰
شنبه
 
 
۳۶۲۰۳۳۱-۰۱
برنامه نويسي تجهيزات اينترنت اشياء

محل: فني و مهندسي-ساختمان انصاري- طبقه همكف - اتاق شماره ۳۱
 
۳۶۲۰۱۶۳-۰۱
مفاهيم پيشرفته در معماري كامپيوتر۲

محل: فني و مهندسي-ساختمان انصاري-طبقه همكف - اتاق شماره ۳۵
يك شنبه
 
 
۳۶۲۰۰۸۲-۰۱
طراحي مدارهاي واسط

محل: فني و مهندسي-كلاس۴- طبقه اول - مجتمع كلاسها
دوشنبه
 
 
۳۶۲۰۱۶۳-۰۱
مفاهيم پيشرفته در معماري كامپيوتر۲

محل: فني و مهندسي-ساختمان انصاري- طبقه همكف - اتاق شماره ۳۱
سه شنبه
 

۳۶۲۰۳۱۰-۰۲
كارگاه مهارتهاي كامپيوتري

محل: فني و مهندسي-سايت ۳مركزي
 
۳۶۲۰۰۸۲-۰۱
طراحي مدارهاي واسط

محل: فني و مهندسي-كلاس ۱۴- طبقه دوم - مجتمع كلاسها
چهارشنبه
 
 
۳۶۲۰۳۳۱-۰۱
برنامه نويسي تجهيزات اينترنت اشياء

محل: فني و مهندسي-كلاس۴- طبقه اول - مجتمع كلاسها
استاد گرامي زمان شروع كلاسها در ترم اول سال تحصيلي۱۴۰۲-۱۴۰۱ تاريخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ مي باشد.
دانشگاه اصفهان
سيستم جامع دانشگاهي گلستان برنامه هفتگي استاد در ترم اول سال تحصيلي۱۴۰۲-۱۴۰۱ زمان: ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ - ۱۱:۴۷
شماره گزارش: ۳ صفحه : ۳ از ۱۶
شماره استاد : ۳۰۱۰۹۵دانشکده : مهندسي كامپيوتر
نام و نام خانوادگي : شهرام اعتمادي بروجنيگروه آموزشي : مهندسي معماري كامپيوتر
  
روز/ساعت۰۸:۰۰
۰۹:۰۰
۰۹:۰۰
۱۰:۰۰
۱۰:۰۰
۱۱:۰۰
۱۱:۰۰
۱۲:۰۰
۱۲:۰۰
۱۳:۰۰
۱۳:۰۰
۱۴:۰۰
۱۴:۰۰
۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
۱۶:۰۰
۱۶:۰۰
۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۸:۰۰
شنبه
 
 
۳۶۲۰۰۰۹-۰۱
مدارهاي منطقي

محل: فني و مهندسي-كلاس ۳- طبقه اول - مجتمع كلاسها
يك شنبه
 
دوشنبه
 
 
۳۶۲۰۱۱۸-۰۱
آزمون و آزمون پذيري

محل: فني و مهندسي-ساختمان انصاري- طبقه همكف- اتاق شماره ۳۴
 
۳۶۲۰۰۰۹-۰۱
مدارهاي منطقي

محل: فني و مهندسي-كلاس۴- طبقه اول - مجتمع كلاسها
 
۳۶۲۰۰۰۹-۰۲
مدارهاي منطقي

محل: فني و مهندسي-كلاس ۱۳- طبقه دوم - مجتمع كلاسها
سه شنبه
 
چهارشنبه
 

۳۶۲۰۱۱۸-۰۱
آزمون و آزمون پذيري

محل: فني و مهندسي-ساختمان انصاري-طبقه همكف- اتاق شماره ۳۳
 
۳۶۲۰۰۰۹-۰۲
مدارهاي منطقي

محل: فني و مهندسي-كلاس ۱۴- طبقه دوم - مجتمع كلاسها
استاد گرامي زمان شروع كلاسها در ترم اول سال تحصيلي۱۴۰۲-۱۴۰۱ تاريخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ مي باشد.
دانشگاه اصفهان
سيستم جامع دانشگاهي گلستان برنامه هفتگي استاد در ترم اول سال تحصيلي۱۴۰۲-۱۴۰۱ زمان: ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ - ۱۱:۴۷
شماره گزارش: ۳ صفحه : ۴ از ۱۶
شماره استاد : ۳۰۱۱۰۱دانشکده : مهندسي كامپيوتر
نام و نام خانوادگي : محمدرضا رشادي نژادگروه آموزشي : مهندسي معماري كامپيوتر
  
روز/ساعت۰۸:۰۰
۰۹:۰۰
۰۹:۰۰
۱۰:۰۰
۱۰:۰۰
۱۱:۰۰
۱۱:۰۰
۱۲:۰۰
۱۲:۰۰
۱۳:۰۰
۱۳:۰۰
۱۴:۰۰
۱۴:۰۰
۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
۱۶:۰۰
۱۶:۰۰
۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۸:۰۰
شنبه
 
 
۳۶۲۰۰۰۹-۰۳
مدارهاي منطقي

محل: فني و مهندسي-كلاس ۳- طبقه اول - مجتمع كلاسها
يك شنبه
 
 
۳۶۲۰۱۶۲-۰۱
مباحث ويژه در معماري كامپيوتر۲

محل: فني و مهندسي-ساختمان انصاري- طبقه همكف- اتاق شماره ۳۴
دوشنبه
 
 
۳۶۲۰۱۴۸-۰۱
حساب كامپيوتري

محل: فني و مهندسي-ساختمان انصاري- طبقه همكف- اتاق شماره ۳۴

۳۶۲۰۱۶۲-۰۱
مباحث ويژه در معماري كامپيوتر۲

محل: فني و مهندسي-ساختمان انصاري- طبقه همكف - اتاق شماره ۳۱
سه شنبه
 
چهارشنبه
 
 
۳۶۲۰۱۴۸-۰۱
حساب كامپيوتري

محل: فني و مهندسي-ساختمان انصاري-طبقه همكف - اتاق شماره ۳۵
 
۳۶۲۰۰۰۹-۰۳
مدارهاي منطقي

محل: فني و مهندسي-كلاس ۱۴- طبقه دوم - مجتمع كلاسها
استاد گرامي زمان شروع كلاسها در ترم اول سال تحصيلي۱۴۰۲-۱۴۰۱ تاريخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ مي باشد.
دانشگاه اصفهان
سيستم جامع دانشگاهي گلستان برنامه هفتگي استاد در ترم اول سال تحصيلي۱۴۰۲-۱۴۰۱ زمان: ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ - ۱۱:۴۷
شماره گزارش: ۳ صفحه : ۵ از ۱۶
شماره استاد : ۳۰۱۱۰۵دانشکده : مهندسي كامپيوتر
نام و نام خانوادگي : محمدرضا خيام باشيگروه آموزشي : مهندسي معماري كامپيوتر
  
روز/ساعت۰۸:۰۰
۰۹:۰۰
۰۹:۰۰
۱۰:۰۰
۱۰:۰۰
۱۱:۰۰
۱۱:۰۰
۱۲:۰۰
۱۲:۰۰
۱۳:۰۰
۱۳:۰۰
۱۴:۰۰
۱۴:۰۰
۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
۱۶:۰۰
۱۶:۰۰
۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۸:۰۰
شنبه
 

۳۶۲۰۲۸۶-۰۱
سيستم هاي توزيع شده

محل: فني و مهندسي-ساختمان انصاري-طبقه همكف - اتاق شماره ۳۵

۳۶۲۰۱۲۶-۰۱
سيستمهاي عامل پيشرفته

محل: فني و مهندسي-ساختمان انصاري- طبقه همكف- اتاق شماره ۳۴
يك شنبه
 
 
۳۶۲۰۲۸۶-۰۱
سيستم هاي توزيع شده

محل: فني و مهندسي-ساختمان انصاري- طبقه همكف- اتاق شماره ۳۴

۳۶۲۰۱۱۱-۰۱
سيستم عامل پيشرفته

محل: فني و مهندسي-ساختمان انصاري- طبقه همكف - اتاق شماره ۳۱
دوشنبه
 
 
۳۶۲۰۰۱۹-۰۱
شبكه هاي كامپيوتري

محل: فني و مهندسي-ساختمان انصاري- طبقه همكف - اتاق شماره ۳۱
سه شنبه
 

۳۶۲۰۰۱۹-۰۱
شبكه هاي كامپيوتري

محل: فني و مهندسي-ساختمان انصاري-طبقه همكف- اتاق شماره ۳۳

۳۶۲۰۱۲۶-۰۱
سيستمهاي عامل پيشرفته

محل: فني و مهندسي-ساختمان انصاري-طبقه همكف- اتاق شماره ۳۳

۳۶۲۰۱۱۱-۰۱
سيستم عامل پيشرفته

محل: فني و مهندسي-ساختمان انصاري-طبقه همكف- اتاق شماره ۳۳
چهارشنبه
 
استاد گرامي زمان شروع كلاسها در ترم اول سال تحصيلي۱۴۰۲-۱۴۰۱ تاريخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ مي باشد.
دانشگاه اصفهان
سيستم جامع دانشگاهي گلستان برنامه هفتگي استاد در ترم اول سال تحصيلي۱۴۰۲-۱۴۰۱ زمان: ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ - ۱۱:۴۷
شماره گزارش: ۳ صفحه : ۶ از ۱۶
شماره استاد : ۳۰۱۱۱۶دانشکده : مهندسي كامپيوتر
نام و نام خانوادگي : كمال جمشيديگروه آموزشي : مهندسي معماري كامپيوتر
  
روز/ساعت۰۸:۰۰
۰۹:۰۰
۰۹:۰۰
۱۰:۰۰
۱۰:۰۰
۱۱:۰۰
۱۱:۰۰
۱۲:۰۰
۱۲:۰۰
۱۳:۰۰
۱۳:۰۰
۱۴:۰۰
۱۴:۰۰
۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
۱۶:۰۰
۱۶:۰۰
۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۸:۰۰
شنبه
 
يك شنبه
 

۳۶۲۰۳۱۳-۰۲
مدارهاي الكتريكي و الكترونيكي

محل: فني و مهندسي-كلاس ۱۳- طبقه دوم - مجتمع كلاسها

۳۶۲۰۰۱۸-۰۲
ريزپردازنده و زبان اسمبلي

محل: فني و مهندسي-كلاس ۱۴- طبقه دوم - مجتمع كلاسها
دوشنبه
 

۳۶۲۰۱۴۷-۰۱
طراحي و ارزيابي سيستم هاي بي درنگ نهفته

محل: علوم اداري و اقتصاد-ساختمان قديم اقتصاد- همكف - شماره ۱
 
۳۶۲۰۳۱۳-۰۳
مدارهاي الكتريكي و الكترونيكي

محل: فني و مهندسي-كلاس ۱۵- طبقه دوم - مجتمع كلاسها
 
۳۶۲۰۰۱۸-۰۲
ريزپردازنده و زبان اسمبلي

محل: فني و مهندسي-كلاس ۱۳- طبقه دوم - مجتمع كلاسها
سه شنبه
 
 
۳۶۲۰۱۴۷-۰۱
طراحي و ارزيابي سيستم هاي بي درنگ نهفته

محل: فني و مهندسي-كلاس۴- طبقه اول - مجتمع كلاسها

۳۶۲۰۳۱۳-۰۲
مدارهاي الكتريكي و الكترونيكي

محل: فني و مهندسي-كلاس ۳- طبقه اول - مجتمع كلاسها
 
۳۶۲۰۰۱۸-۰۱
ريزپردازنده و زبان اسمبلي

محل: علوم اداري و اقتصاد-ساختمان قديم اقتصاد- همكف - شماره ۱
چهارشنبه
 
 
۳۶۲۰۰۱۸-۰۱
ريزپردازنده و زبان اسمبلي

محل: فني و مهندسي-كلاس ۱۳- طبقه دوم - مجتمع كلاسها
 
۳۶۲۰۳۱۳-۰۳
مدارهاي الكتريكي و الكترونيكي

محل: فني و مهندسي-كلاس ۱۵- طبقه دوم - مجتمع كلاسها
استاد گرامي زمان شروع كلاسها در ترم اول سال تحصيلي۱۴۰۲-۱۴۰۱ تاريخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ مي باشد.
دانشگاه اصفهان
سيستم جامع دانشگاهي گلستان برنامه هفتگي استاد در ترم اول سال تحصيلي۱۴۰۲-۱۴۰۱ زمان: ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ - ۱۱:۴۷
شماره گزارش: ۳ صفحه : ۷ از ۱۶
شماره استاد : ۳۰۲۱۱۲دانشکده : مهندسي كامپيوتر
نام و نام خانوادگي : مهران رضاييگروه آموزشي : مهندسي معماري كامپيوتر
  
روز/ساعت۰۸:۰۰
۰۹:۰۰
۰۹:۰۰
۱۰:۰۰
۱۰:۰۰
۱۱:۰۰
۱۱:۰۰
۱۲:۰۰
۱۲:۰۰
۱۳:۰۰
۱۳:۰۰
۱۴:۰۰
۱۴:۰۰
۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
۱۶:۰۰
۱۶:۰۰
۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۸:۰۰
شنبه
 
 
۳۶۲۰۱۱۳-۰۱
معماري سيستم هاي موازي

محل: فني و مهندسي-ساختمان انصاري-طبقه همكف- اتاق شماره ۳۳
 
۳۶۲۰۰۱۱-۰۲
زبان تخصصي

محل: فني و مهندسي-كلاس ۳- طبقه اول - مجتمع كلاسها
يك شنبه
 
 
۳۶۲۰۱۱۳-۰۱
معماري سيستم هاي موازي

محل: فني و مهندسي-كلاس۴- طبقه اول - مجتمع كلاسها

۳۶۲۰۱۳۸-۰۱
معماري كامپيوترپيشرفته

محل: فني و مهندسي-كلاس ۱۳- طبقه دوم - مجتمع كلاسها
دوشنبه
 
سه شنبه
 
 
۳۶۲۰۱۳۸-۰۱
معماري كامپيوترپيشرفته

محل: فني و مهندسي-ساختمان انصاري-طبقه همكف- اتاق شماره ۳۳
چهارشنبه
 
استاد گرامي زمان شروع كلاسها در ترم اول سال تحصيلي۱۴۰۲-۱۴۰۱ تاريخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ مي باشد.
دانشگاه اصفهان
سيستم جامع دانشگاهي گلستان برنامه هفتگي استاد در ترم اول سال تحصيلي۱۴۰۲-۱۴۰۱ زمان: ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ - ۱۱:۴۷
شماره گزارش: ۳ صفحه : ۸ از ۱۶
شماره استاد : ۳۹۲۰۲۸دانشکده : مهندسي كامپيوتر
نام و نام خانوادگي : مهدي كلباسيگروه آموزشي : مهندسي معماري كامپيوتر
  
روز/ساعت۰۸:۰۰
۰۹:۰۰
۰۹:۰۰
۱۰:۰۰
۱۰:۰۰
۱۱:۰۰
۱۱:۰۰
۱۲:۰۰
۱۲:۰۰
۱۳:۰۰
۱۳:۰۰
۱۴:۰۰
۱۴:۰۰
۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
۱۶:۰۰
۱۶:۰۰
۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۸:۰۰
شنبه
 
يك شنبه
 
 
۳۶۲۰۰۵۳-۰۱
آزمايشگاه ابزارهاي طراحي با كمك كامپيوتر

محل: فني و مهندسي-آزمايشگاه ابزارهاي طراحي و معماري كامپيوتر- طبقه دوم ساختمان خيرين

۳۶۲۰۳۰۷-۰۴
مباني كامپيوتر و برنامه نويسي

محل: فني و مهندسي-كلاس ۱۵- طبقه دوم - مجتمع كلاسها
دوشنبه
 
سه شنبه
 

۳۶۲۰۳۰۷-۰۴
مباني كامپيوتر و برنامه نويسي

محل: فني و مهندسي-كلاس ۱۴- طبقه دوم - مجتمع كلاسها
چهارشنبه
 
استاد گرامي زمان شروع كلاسها در ترم اول سال تحصيلي۱۴۰۲-۱۴۰۱ تاريخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ مي باشد.
دانشگاه اصفهان
سيستم جامع دانشگاهي گلستان برنامه هفتگي استاد در ترم اول سال تحصيلي۱۴۰۲-۱۴۰۱ زمان: ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ - ۱۱:۴۷
شماره گزارش: ۳ صفحه : ۹ از ۱۶
شماره استاد : ۳۹۵۰۴۳دانشکده : مهندسي كامپيوتر
نام و نام خانوادگي : رسول كياني گروه آموزشي : مهندسي معماري كامپيوتر
  
روز/ساعت۰۸:۰۰
۰۹:۰۰
۰۹:۰۰
۱۰:۰۰
۱۰:۰۰
۱۱:۰۰
۱۱:۰۰
۱۲:۰۰
۱۲:۰۰
۱۳:۰۰
۱۳:۰۰
۱۴:۰۰
۱۴:۰۰
۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
۱۶:۰۰
۱۶:۰۰
۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۸:۰۰
شنبه
 
 
۱۵۲۰۳۰۵-۰۱
ساختمان داده

محل: روانشناسي و علوم تربيتي -A۳۱۶
يك شنبه
 
دوشنبه
 
 
۳۶۲۰۱۶۳-۰۱
مفاهيم پيشرفته در معماري كامپيوتر۲

محل: فني و مهندسي-ساختمان انصاري- طبقه همكف - اتاق شماره ۳۱
سه شنبه
 
چهارشنبه
 
استاد گرامي زمان شروع كلاسها در ترم اول سال تحصيلي۱۴۰۲-۱۴۰۱ تاريخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ مي باشد.
دانشگاه اصفهان
سيستم جامع دانشگاهي گلستان برنامه هفتگي استاد در ترم اول سال تحصيلي۱۴۰۲-۱۴۰۱ زمان: ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ - ۱۱:۴۷
شماره گزارش: ۳ صفحه : ۱۰ از ۱۶
شماره استاد : ۳۹۷۱۳۹دانشکده : مهندسي كامپيوتر
نام و نام خانوادگي : سيدعرفان فاطميهگروه آموزشي : مهندسي معماري كامپيوتر
  
روز/ساعت۰۸:۰۰
۰۹:۰۰
۰۹:۰۰
۱۰:۰۰
۱۰:۰۰
۱۱:۰۰
۱۱:۰۰
۱۲:۰۰
۱۲:۰۰
۱۳:۰۰
۱۳:۰۰
۱۴:۰۰
۱۴:۰۰
۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
۱۶:۰۰
۱۶:۰۰
۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۸:۰۰
شنبه
 
يك شنبه
 
 
۳۶۲۰۱۶۲-۰۱
مباحث ويژه در معماري كامپيوتر۲

محل: فني و مهندسي-ساختمان انصاري- طبقه همكف- اتاق شماره ۳۴
دوشنبه
 
 
۳۶۲۰۱۶۲-۰۱
مباحث ويژه در معماري كامپيوتر۲

محل: فني و مهندسي-ساختمان انصاري- طبقه همكف - اتاق شماره ۳۱
سه شنبه
 
چهارشنبه
 
استاد گرامي زمان شروع كلاسها در ترم اول سال تحصيلي۱۴۰۲-۱۴۰۱ تاريخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ مي باشد.
دانشگاه اصفهان
سيستم جامع دانشگاهي گلستان برنامه هفتگي استاد در ترم اول سال تحصيلي۱۴۰۲-۱۴۰۱ زمان: ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ - ۱۱:۴۷
شماره گزارش: ۳ صفحه : ۱۱ از ۱۶
شماره استاد : ۳۹۸۱۲۰دانشکده : مهندسي كامپيوتر
نام و نام خانوادگي : زهره بيكيگروه آموزشي : مهندسي معماري كامپيوتر
  
روز/ساعت۰۸:۰۰
۰۹:۰۰
۰۹:۰۰
۱۰:۰۰
۱۰:۰۰
۱۱:۰۰
۱۱:۰۰
۱۲:۰۰
۱۲:۰۰
۱۳:۰۰
۱۳:۰۰
۱۴:۰۰
۱۴:۰۰
۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
۱۶:۰۰
۱۶:۰۰
۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۸:۰۰
شنبه
 
 
۳۶۲۰۰۸۰-۰۱
طراحي سيستم هاي مجتمع پرتراكم

محل: فني و مهندسي-كلاس۴- طبقه اول - مجتمع كلاسها
 
۳۶۲۰۰۱۳-۰۲
معماري كامپيوتر

محل: فني و مهندسي-كلاس ۱۵- طبقه دوم - مجتمع كلاسها
يك شنبه
 

۳۶۲۰۰۱۳-۰۱
معماري كامپيوتر

محل: فني و مهندسي-كلاس ۳- طبقه اول - مجتمع كلاسها
دوشنبه
 

۳۶۲۰۱۱۲-۰۱
سنتز سيستم هاي ديجيتال

محل: فني و مهندسي-كلاس ۱۴- طبقه دوم - مجتمع كلاسها
 
۳۶۲۰۰۱۳-۰۱
معماري كامپيوتر

محل: فني و مهندسي-ساختمان انصاري-طبقه همكف- اتاق شماره ۳۳
سه شنبه
 
چهارشنبه
 
 
۳۶۲۰۱۱۲-۰۱
سنتز سيستم هاي ديجيتال

محل: فني و مهندسي-ساختمان انصاري- طبقه همكف - اتاق شماره ۳۱

۳۶۲۰۰۱۳-۰۲
معماري كامپيوتر

محل: فني و مهندسي-كلاس ۱۳- طبقه دوم - مجتمع كلاسها
 
۳۶۲۰۰۸۰-۰۱
طراحي سيستم هاي مجتمع پرتراكم

محل: فني و مهندسي-كلاس ۱۳- طبقه دوم - مجتمع كلاسها
استاد گرامي زمان شروع كلاسها در ترم اول سال تحصيلي۱۴۰۲-۱۴۰۱ تاريخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ مي باشد.
دانشگاه اصفهان
سيستم جامع دانشگاهي گلستان برنامه هفتگي استاد در ترم اول سال تحصيلي۱۴۰۲-۱۴۰۱ زمان: ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ - ۱۱:۴۷
شماره گزارش: ۳ صفحه : ۱۲ از ۱۶
شماره استاد : ۳۹۸۱۸۲دانشکده : مهندسي كامپيوتر
نام و نام خانوادگي : عطيه عامليانگروه آموزشي : مهندسي معماري كامپيوتر
  
روز/ساعت۰۸:۰۰
۰۹:۰۰
۰۹:۰۰
۱۰:۰۰
۱۰:۰۰
۱۱:۰۰
۱۱:۰۰
۱۲:۰۰
۱۲:۰۰
۱۳:۰۰
۱۳:۰۰
۱۴:۰۰
۱۴:۰۰
۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
۱۶:۰۰
۱۶:۰۰
۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۸:۰۰
شنبه
 
يك شنبه
 
دوشنبه
 
سه شنبه
 

۳۶۲۰۰۲۴-۰۲
آزمايشگاه ريزپردازنده

محل: فني و مهندسي-آزمايشگاه ريزپردازنده-طبقه اول ساختمان خيرين
 
۳۶۲۰۰۲۴-۰۴
آزمايشگاه ريزپردازنده

محل: فني و مهندسي-آزمايشگاه ريزپردازنده-طبقه اول ساختمان خيرين
چهارشنبه
 

۳۶۲۰۰۲۴-۰۵
آزمايشگاه ريزپردازنده

محل: فني و مهندسي-آزمايشگاه ريزپردازنده-طبقه اول ساختمان خيرين

۳۶۲۰۰۲۴-۰۱
آزمايشگاه ريزپردازنده

محل: فني و مهندسي-آزمايشگاه ريزپردازنده-طبقه اول ساختمان خيرين
 
۳۶۲۰۰۲۴-۰۶
آزمايشگاه ريزپردازنده

محل: فني و مهندسي-آزمايشگاه ريزپردازنده-طبقه اول ساختمان خيرين

۳۶۲۰۰۲۴-۰۳
آزمايشگاه ريزپردازنده

محل: فني و مهندسي-آزمايشگاه ريزپردازنده-طبقه اول ساختمان خيرين
استاد گرامي زمان شروع كلاسها در ترم اول سال تحصيلي۱۴۰۲-۱۴۰۱ تاريخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ مي باشد.
دانشگاه اصفهان
سيستم جامع دانشگاهي گلستان برنامه هفتگي استاد در ترم اول سال تحصيلي۱۴۰۲-۱۴۰۱ زمان: ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ - ۱۱:۴۷
شماره گزارش: ۳ صفحه : ۱۳ از ۱۶
شماره استاد : ۴۰۱۰۳۴دانشکده : مهندسي كامپيوتر
نام و نام خانوادگي : فرداد خواجويي راوريگروه آموزشي : مهندسي معماري كامپيوتر
  
روز/ساعت۰۸:۰۰
۰۹:۰۰
۰۹:۰۰
۱۰:۰۰
۱۰:۰۰
۱۱:۰۰
۱۱:۰۰
۱۲:۰۰
۱۲:۰۰
۱۳:۰۰
۱۳:۰۰
۱۴:۰۰
۱۴:۰۰
۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
۱۶:۰۰
۱۶:۰۰
۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۸:۰۰
شنبه
 
يك شنبه
 
دوشنبه
 
 
۳۶۲۰۳۱۵-۰۵
آزمايشگاه معماري كامپيوتر

محل: فني و مهندسي-آزمايشگاه ابزارهاي طراحي و معماري كامپيوتر- طبقه دوم ساختمان خيرين
 
۳۶۲۰۳۱۵-۰۶
آزمايشگاه معماري كامپيوتر

محل: فني و مهندسي-آزمايشگاه ابزارهاي طراحي و معماري كامپيوتر- طبقه دوم ساختمان خيرين
سه شنبه
 
چهارشنبه
 

۳۶۲۰۳۱۵-۰۲
آزمايشگاه معماري كامپيوتر

محل: فني و مهندسي-آزمايشگاه ابزارهاي طراحي و معماري كامپيوتر- طبقه دوم ساختمان خيرين

۳۶۲۰۳۱۵-۰۱
آزمايشگاه معماري كامپيوتر

محل: فني و مهندسي-آزمايشگاه ابزارهاي طراحي و معماري كامپيوتر- طبقه دوم ساختمان خيرين
استاد گرامي زمان شروع كلاسها در ترم اول سال تحصيلي۱۴۰۲-۱۴۰۱ تاريخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ مي باشد.
دانشگاه اصفهان
سيستم جامع دانشگاهي گلستان برنامه هفتگي استاد در ترم اول سال تحصيلي۱۴۰۲-۱۴۰۱ زمان: ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ - ۱۱:۴۷
شماره گزارش: ۳ صفحه : ۱۴ از ۱۶
شماره استاد : ۴۰۱۰۳۵دانشکده : مهندسي كامپيوتر
نام و نام خانوادگي : امير رشادي نژادگروه آموزشي : مهندسي معماري كامپيوتر
  
روز/ساعت۰۸:۰۰
۰۹:۰۰
۰۹:۰۰
۱۰:۰۰
۱۰:۰۰
۱۱:۰۰
۱۱:۰۰
۱۲:۰۰
۱۲:۰۰
۱۳:۰۰
۱۳:۰۰
۱۴:۰۰
۱۴:۰۰
۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
۱۶:۰۰
۱۶:۰۰
۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۸:۰۰
شنبه
 
 
۱۵۲۰۳۶۰-۰۱
مباني سخت افزار و نرم افزار

محل: روانشناسي و علوم تربيتي -A۳۱۶
يك شنبه
 
 
۱۵۲۰۳۶۰-۰۱
مباني سخت افزار و نرم افزار

محل: روانشناسي و علوم تربيتي -A۳۱۶
دوشنبه
 
سه شنبه
 
چهارشنبه
 
استاد گرامي زمان شروع كلاسها در ترم اول سال تحصيلي۱۴۰۲-۱۴۰۱ تاريخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ مي باشد.
دانشگاه اصفهان
سيستم جامع دانشگاهي گلستان برنامه هفتگي استاد در ترم اول سال تحصيلي۱۴۰۲-۱۴۰۱ زمان: ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ - ۱۱:۴۷
شماره گزارش: ۳ صفحه : ۱۵ از ۱۶
شماره استاد : ۴۰۱۱۳۲دانشکده : مهندسي كامپيوتر
نام و نام خانوادگي : احسان اكبري جونيگروه آموزشي : مهندسي معماري كامپيوتر
  
روز/ساعت۰۸:۰۰
۰۹:۰۰
۰۹:۰۰
۱۰:۰۰
۱۰:۰۰
۱۱:۰۰
۱۱:۰۰
۱۲:۰۰
۱۲:۰۰
۱۳:۰۰
۱۳:۰۰
۱۴:۰۰
۱۴:۰۰
۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
۱۶:۰۰
۱۶:۰۰
۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۸:۰۰
شنبه
 

۳۶۲۰۳۱۰-۰۹
كارگاه مهارتهاي كامپيوتري

محل: فني و مهندسي-سايت ۳مركزي
يك شنبه
 
دوشنبه
 
سه شنبه
 
چهارشنبه
 
استاد گرامي زمان شروع كلاسها در ترم اول سال تحصيلي۱۴۰۲-۱۴۰۱ تاريخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ مي باشد.
دانشگاه اصفهان
سيستم جامع دانشگاهي گلستان برنامه هفتگي استاد در ترم اول سال تحصيلي۱۴۰۲-۱۴۰۱ زمان: ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ - ۱۱:۴۷
شماره گزارش: ۳ صفحه : ۱۶ از ۱۶
شماره استاد : ۹۹۳۶۱۲دانشکده : مهندسي كامپيوتر
نام و نام خانوادگي : اساتيد گروه آموزشيگروه آموزشي : مهندسي معماري كامپيوتر
  
روز/ساعت۰۸:۰۰
۰۹:۰۰
۰۹:۰۰
۱۰:۰۰
۱۰:۰۰
۱۱:۰۰
۱۱:۰۰
۱۲:۰۰
۱۲:۰۰
۱۳:۰۰
۱۳:۰۰
۱۴:۰۰
۱۴:۰۰
۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
۱۶:۰۰
۱۶:۰۰
۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۸:۰۰
شنبه
 
يك شنبه
 
دوشنبه
 
سه شنبه
 
چهارشنبه
 
استاد گرامي زمان شروع كلاسها در ترم اول سال تحصيلي۱۴۰۲-۱۴۰۱ تاريخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ مي باشد.