استراتژی‌های پیاده‌سازی بازیکن‌های فوتبال کاغذی:

در این پست برخی از استراتژی‌های پیاده‌سازی بازیکن از آسان به سخت ارائه می‌گردد:
اگر با مسابقه فوتبال کاغذی آشنایی ندارید ابتدا لینک زیر را مطالعه و سپس بقیه مطالب را مطالعه فرمایید.

👈 (معرفی فوتبال کاغذی: http://hw.ui.ac.ir/hc/#second) 👉

◀️استراتژی اول(بسیار آسان ولی متکی به شانس 😃): حریف هر حرکتی که می کند، ما فقط یک گام جلو به سمت دروازه حریف پیش برویم

◀️استراتژی دوم(بسیار آسان و باز متکی به شانس 😃): حرکت فقط رو به جلو نباشد و به صورت تصادفی یکی حرکتها انتخاب شود

◀️استراتژی سوم(آسان 😇): حرکتهای قبلی حریف و خودمان را در یک آرایه نگهداری کنیم تا لیستی از رئوس و یالهای پیمایش شده را داشته باشیم سپس یکی استراتژیهای قبلی را پیاده‌سازی کنیم(در واقع چک کنیم که آیا مجاز به انجام این حرکت هستیم یا خیر؟)

◀️استراتژی چهارم(آسان 😇): تکمیل استراتژی سوم با چک کردن نقاطی که باید پرش انجام شود و انجام پرش تا زمانی که به یک نقطه قابل قبول برسد و ارسال آن به کامپیوتر

◀️استراتژی پنجم(کمی سخت 😭): تکمیل استراتژی چهارم به این صورت که علاوه بر اینکه به سمت دروازه حریف حرکت می کند نقاط و مسیرهای استراتژیک حریف را شناسایی و سد کند .

◀️استراتژی ششم(سخت ☠️): تکمیل استراتژی پنجم با انتخاب نقاط پرش مناسب برای رسیدن سریعتر به دروازه حریف

◀️استراتژی هفتم(سخت ☠️): تکمیل استراتژیهای قبلی با انتقال توپ به نقطه هایی که حریف نتواند حرکتی کند و بازنده شود

◀️استراتژی هشتم (خیلی سخت 🙈): تکمیل استراتژیهای قبلی با پیدا کردن استراتژی حریف و پیشبینی حرکات آینده او