مراحل کاراموزی


    اخذ درس کارآموزی


    پرکردن فرم، امضای استاد کارآموزی و مهرو امضای محل کارآموزی

    تحویل فرم به کارشناس آموزش جهت ارسال به دفتر ارتباط با صنعت و انجام روال اداری آن

    دریافت فرم معرفی نامه از کارشناس آموزش و ارائه ی آن به محل کارآموزی

    مراجعه به محل کارآموزی و انجام کارآموزی (به مدت 240 ساعت)

آخرین مهلت تحویل گزارش نهایی به استاد کارآموزی:

اگر درس کارآموزی در نمیسال مهر اخذ شده باشد: آخرین مهلت 15 تیرماه سال آینده
اگر درس کارآموزی در نمیسال بهمن اخذ شده باشد: آخرین مهلت 15 شهریورماه سال آینده


مرجع

خلاصه شده از سایت دکتر زمانی